Úvod, jadro a záver v dizertačnej práci

Úvod  >  Dizertačná práca  >  Úvod, jadro a záver v dizertačnej práci

Úvod v dizertačnej práci

Vašou úlohou by malo byť uvedenie čitateľa do problematiky, ktorou sa vo vašej dizertačnej práci zaoberáte. Vzťahuje sa na konkrétne spracovanú tému, zaberať by mal 1 – 1,5 strany. Mali by ste v ňom uviesť cieľ, význam problematiky a stručné zhrnutie celej práce podľa jednotlivých kapitol. Píše sa zväčša neosobnou formou v prítomnom čase, a píšete ho po dokončení celej dizertačnej práce aj so záverom.

Jadro v dizertačnej práci

Považuje sa za hlavnú časť práce, člení sa na kapitoly a podkapitoly. Na rozdiel od diplomovej, či bakalárskej práce tu môže byť počet kapitol vyšší. Štruktúra jadra môže byť prekonzultovaná aj so školiteľom danej dizertačnej práce. Jadro si môžete rozdeliť podľa jednotlivých smerov, ktoré sú súčasťou každej záverečnej práce.

Najprv sa zameriate na súčasný stav vašej problematiky doma a vo svete, podľa dostupných informačných zdrojov. Tvoriť by mal 30 % práce. Ďalšou súčasťou jadra by mal byť cieľ práce, prípadne rozpracované čiastkové ciele – výstižne a presne tu charakterizujete predmet riešenia a cieľ, ktorý v ňom chcete dosiahnuť.

Metodika a metódy práce by mali taktiež tvoriť samostatnú kapitolu v jadre vašej dizertačnej práce. Podrobne tu spomínate všetky postupy vašej interpretačnej časti, všetky ukážky, metódy, ktoré ste použili. Dôležité je spomenúť naozaj všetko, akýkoľvek podklad, ktorý bol súčasťou pri výskume, akúkoľvek kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu, či inú metódu, ktorú ste použili a pričom ste ju použili.

Najvýznamnejšími časťami jadra sú výsledky práce a diskusia. Výsledky by ste mali logicky usporiadať a taktiež patrične zdôvodniť, či zhodnotiť. Okrem výsledkov v práci môžete tiež spomenúť všetky konfrontácie, či rôzne iné skutočnosti, ku ktorým ste počas vášho výskumu prišli. Môžete ich tiež konfrontovať s výsledkami iných autorov, či s teoretickými podkladmi vašej práce.

Záver v dizertačnej práci

Obsahuje zhrnutie celej dizertačnej práce, mali by ste tu poukázať na to, či ste splnili stanovený cieľ, zhrnúť najdôležitejšie poznatky, prínosy a návrhy riešenia danej problematiky z hľadiska konkrétnej organizácie alebo celospoločenského hľadiska. Rozsah záveru sa pohybuje ideálne do dvoch strán, píšete ho v neosobnej forme, v minulom čase.

Páči sa Vám tu?