Obhajoba a odovzdanie dizertačnej práce

Úvod  >  Dizertačná práca  >  Obhajoba a odovzdanie dizertačnej práce

Odovzdanie dizertačnej práce

Každá vysoká škola sa riadi istým procesom pri odovzdaní práce, preto sa v tomto smere riaďte výlučne smernicou a pokynmi vašej univerzity.

Obhajoba dizertačnej práce

Úspech dizertačnej práce závisí nielen od jej napísania a vypracovania, ale aj od dôkladnej prípravy na obhajobu. Na začiatok je potrebné poznamenať, že obhajoba je verejná, a koná sa formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, oponentmi, členmi komisie pre obhajobu a ostatnými účastníkmi obhajoby o získaných poznatkoch a prínosoch dizertačnej práce. Skúmať sa môže aj odôvodnenosť a hodnovernosť záverov a návrhov práce. Pri obhajobe dizertačnej práce je prítomná komisia, obhajoba sa môže uskutočniť len vtedy, ak je prítomná komisia aspoň z dvoch tretín. Súčasťou sú aj traja oponenti, pričom dvaja sú z iných inštitúcií, resp. katedier. Na obhajobe je prítomný aj školiteľ dizertačnej práce, on však o výsledku obhajoby nemôže rozhodnúť, ani hlasovať.

Obhajobu vedie predseda komisie, začne ju vašim uvedením, životopisom, oznámi tému vašej dizertačnej práce, najdôležitejšie informácie z posudkov školiteľa a oponentov, môže spomenúť aj prehľad vašich vedeckých prác, ktoré ste počas trojročného štúdia napísali.

Po vystúpení predsedu komisie ste na rade vy, doktorand. Stručne uvediete obsah vašej dizertačnej práce, jej koncepciu, prínosy, výsledky. Pomôcť si môžete powerpointovou prezentáciou. Vaše vystúpenie by malo trvať približne 15 minút.

Keď skončíte vaše expozé, na rade sú oponenti. Každý z nich prednesie svoj posudok. Následne ste opäť vyzvaný práve vy, aby ste sa vyjadrili k ich posudkom, námietkam a otázkam, ktoré predložili vo svojich posudkoch k vašej dizertačnej práci. Odpoviete tiež na ich otázky, prípadne aj postrehy, ak sa niečo opýtajú. Následne predsedajúci vyzve všetkých prítomných, aby sa zapojili do obhajoby a otvorí tým diskusiu, do ktorej sa môžu zapojiť všetci. Overuje sa zároveň správnosť, vedeckosť poznatkov, tiež ich závažnosť. Vy ste aktívnym účastníkom diskusie, a odpovedáte na všetky otázky, ktoré vám prítomní položia.

Po skončení obhajoby príde na rad neverejné zasadnutie celej komisie obhajoby dizertačnej práce aj s oponentmi a školiteľom, kde sa zhodnotí celá dizertačná práca, jej výsledky závery a prínos v praxi. V tajnom hlasovaní sa každý člen vyjadrí, či vám za vašu prácu udelí akademický titul. Hlasovanie sa koná špeciálnymi hlasovacími lístkami, kde je napísané vaše meno a priezvisko, dátum a miesto obhajoby s textom: Súhlasím s udelením akademického titulu/nesúhlasím s udelením akademického titulu. Člen komisie zakrúžkuje jeden z týchto textov. Po výsledku hlasovania sa vyhotoví zápisnica podpísaná všetkými členmi komisie. Ak je výsledok kladný, a komisia vám udelí akademický titul, vyhlási to na verejnom zasadnutí. V prípade záporného výsledku sa komisia dohodne na neverejnom zasadnutí.

Proces obhajoby je podobný na väčšine vysokých škôl, môžete si však jeho proces overiť aj na vašej vysokej škole, informovať sa môžete aj u svojho školiteľa, či zamestnancov školy zodpovedných za obhajobu, alebo v smerniciach dizertačných prác.

Páči sa Vám tu?