Štruktúra dizertačnej práce

Úvod  >  Dizertačná práca  >  Štruktúra dizertačnej práce

Keďže sa na treťom stupni svojho vysokoškolského štúdia sám môžete stať učiteľom alebo konzultantom k bakalárskej práci, či inej práci, určite viete, že dodržanie štruktúry práce je tiež veľmi dôležité. Nemusíte sa jej vôbec báť. Postupujete tu totiž rovnako, ako aj pri inej záverečnej práci. Vašu prácu si môžete rozdeliť na úvodnú časť, hlavnú textovú časť, prílohy a analytický list. Opäť si však všetky náležitosti overte v smernici vašej vysokej školy.

Úvodná časť

Píše sa na konci dizertačnej práce. Obsahuje obal, titulný list, zadanie záverečnej práce, čestné vyhlásenie, poďakovanie, abstrakt v štátnom jazyku, abstrakt v cudzom jazyku, predhovor, obsah, zoznam ilustrácií a tabuliek, zoznam skratiek a značiek, slovník a obsah.

Obal práce

Obsahuje názov vysokej školy, názov fakulty, názov dizertačnej práce, podnázov dizertačnej práce (ak sa použil), označenie práce (v našom prípade dizertačná práca), meno a priezvisko spolu s vedecko-akademickými titulmi, rok predloženia práce, niektoré vysoké školy vyžadujú aj presný dátum odovzdania vašej dizertačnej práce, preto sa radšej uistite o tejto informácii na základe vašej smernice.

Titulný list

Obsahuje už viac informácií o práci, ako na obale práce. Opäť začínate s názvom vysokej školy, názvom fakulty, názov dizertačnej práce, podnázov (ak sa použil), označenie práce (dizertačná práca), vaše meno a priezvisko s titulmi. Okrem týchto informácií pridávate aj názov študijného programu, číslo študijného odboru, meno a priezvisko vášho školiteľa aj s titulmi, názov školiaceho pracoviska, miesto a rok predloženia práce.

Zadanie dizertačnej práce

V rámci tejto položky sa musíte informovať v smernici vašej vysokej školy, nie všade je totiž povinné. Ak patrí k povinným súčastiam štruktúry vašej práce, je to dokument, ktorý vydáva vysoká škola. Obsahuje základné informácie o dizertačnej práci, ako v titulnom liste. Navyše je pridaná anotácia, jazyk a dátum schválenia zadania.

Čestné vyhlásenie

Ako všetky záverečné práce, ani dizertačná práca nie je výnimkou, a vy musíte jednu stranu vyčleniť čestnému vyhláseniu, v ktorom informujete, že ste prácu vypracovali sami na základe dostupných informačných zdrojov a získaných vedomostí. Zakončíte to dátumom a podpisom.

Abstrakt

Mali by ste ho rozdeliť do troch odsekov. V prvom sú základné informácie o dizertačnej práci v tomto poradí: priezvisko, meno, názov práce, druh práce, názov vašej školy, fakulty, katedry, meno školiteľa, stupeň odbornej kvalifikácie, rok odovzdania práce, a na záver počet strán. Druhý odsek by mal obsahovať 100 až 500 slov, mal by informovať o cieľoch práce, stručnom obsahu, použitých metódach, a v krátkosti spomína aj závery a výsledky celej dizertačnej práce. V treťom odseku píšete už iba hlavné kľúčové slová týkajúce sa vašej práce.

Abstrakt v cudzom jazyku

Píšete rovnaké informácie ako v abstrakte v slovenskom jazyku, rozdiel je len vo vybranom cudzom jazyku, ktorý si určíte vy alebo váš školiteľ.

Predhovor

Považuje sa za povinnú súčasť dizertačnej práce, uistite sa však aj v smernici vašej vysokej školy. Slúži na základnú charakteristiku práce, opisuje priebeh jej vzniku, výberu témy alebo výskumu, taktiež cieľ a spoločenský význam práce, respektíve jej cieľ použitia. Písať by ste ho mali v neosobnom štýle, v tretej osobe, vecne a stručne. Dávajte si pozor aj na dĺžku, nemal by presahovať 75 % strany.

Obsah

Keďže dizertačná práca patrí k rozsiahlejším záverečným prácam, prehľadný obsah je jeho dôležitou a povinnou súčasťou. Napomáha lepšej orientácii v práci.

Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek

Uvádzate ich len vtedy, ak sa vo vašej dizertačnej práci vyskytli.

Zoznam skratiek a značiek

Popíšete vtedy, ak sa v práci vyskytli, čo sa v rámci dizertačných prác stáva pomerne často. Aj preto pre väčšiu prehľadnosť a porozumenie je priam žiaduce tento zoznam vytvoriť. Môžete si ho robiť priebežne pri písaní práce.

Slovník

Môžete, ale nemusíte ho uviesť, závisí to aj od témy dizertačnej práce.

Páči sa Vám tu?