Projekt dizertačnej práce

Úvod  >  Dizertačná práca  >  Projekt dizertačnej práce

Vypracujete ho na prijímacie skúšky na doktorandské štúdium. Aj na základe tohto projektu sa vaša fakulta/katedra rozhodne, či vás na štúdium tretieho stupňa prijme, alebo nie. Obsahuje názov dizertačnej práce, vaše meno, meno školiteľa, študijný program/odbor.

Najprv je vašou úlohou opísať vstup do problematiky, pozostávajúci z teoretických a metodologických podkladov. Zaoberajte sa aj aktuálnosťou, ktorú so sebou vaša téma nesie, stav poznania, v ktorom sa momentálne nachádza, stanovte v ňom približné ciele, nosnú terminológiu a kľúčové slová.

Po krátkom vstupe do problematiky, uveďte čo bude vaším cieľom pri písaní dizertačnej práce, spomeňte aj teoretické a praktické prínosy, ktoré chcete vašou prácou priniesť. Svoj projekt môžete ukončiť vhodným záverom, predpokladanými výsledkami a taktiež aj predpokladanou použitou literatúrou, ktorú budete potrebovať pri riešení problému, či pri písaní teoretických podkladov.

Ak netušíte, koľko strán by ste mali vášmu projektu venovať, orientujte sa podľa aktuálnej smernice vašej univerzity, informovať sa môžete aj u konzultanta, či konkrétneho pracoviska, ktoré má na starosti štúdium tretieho stupňa, či prijímacie konanie. Zväčša sa však rámcové projekty dizertačnej práce pohybujú od 3 – 5 strán.

Páči sa Vám tu?