Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločností

 • AAG Development, s.r.o., Dúbravská 70, 08001 Prešov, IČO: 46554866, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 25650/P (ďalej len ako „my“ alebo „spoločnosť“),
 • MM Development, s.r.o., Čapajevova 20, 080 01 Prešov, IČO: 48215554, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31625/P (ďalej len ako „my“ alebo „spoločnosť“),
 • PDP CONSTRUCT, s.r.o., Dúbravská 70, 080 01 Prešov, IČO: 44160801, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 20132/P (ďalej len ako „my“ alebo „spoločnosť“),

Pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb použite prosím nižšie uvedené kontaktné údaje: office@kvalitneseminarky.sk

Korešpondenčná adresa: AAG Development, s.r.o., Dúbravská 70, 08001 Prešov, Slovenská republika alebo MM Development, s.r.o., Čapajevova 20, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Typicky ide najmä o našich zákazníkov, spolupracovníkov, autorov podkladových materiálov, obchodných partnerov a dodávateľov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne GDPR, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli akejkoľvek informácii a/alebo súhrnu informácií uvedených v tomto dokumente neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Náš záväzok pre ochranu súkromia:

Rozumieme postaveniu i situácii našich klientov, a preto nám obzvlášť záleží na maximálnej ochrane súkromia. Z uvedeného dôvodu sme vytvorili nielen moderný a funkčný interný systém ochrany osobných údajov, ale sme zároveň pripravení poskytovať naše služby aj na úplne anonymnej báze. Ochranu Vášho súkromia tiež podporujeme tým, že autorom nikdy neposkytujeme osobné údaje, resp. identitu nášho klienta, pričom garantujeme autorom i naším zákazníkom anonymnú komunikáciu prostredníctvom systému integrovaného do portálu kvalitneseminarky.sk.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

V prípade, ak ste náš zákazník alebo spolupracujúci autor môžeme o Vás spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

Poskytovanie služieb Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR ak ide o fyzické osoby Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatváranie, zmeny a plnenie zmlúv o dielo uzatvorených prostredníctvom našich všeobecných obchodných podmienok so zákazníkmi. Rovnako spracúvame aj osobné údaje autorov, s ktorými uzatvárame zmluvy o dielo, a to aj vrátane predzmluvných vzťahov. Súčasťou plnenia zmluvných vzťahov je aj pravidelné zasielanie dopytov autorom na voľné témy formou automatizovaného newsletteru, ktorý však nemožno považovať za formu priamej marketingovej komunikácie.

 

Ak ste náš odberateľ, zmluvný partner, spotrebiteľ alebo návštevník našich webstránok, príp. iná fyzická osoba súvisiaca s našou propagáciou a PR, môžeme o Vás spracúvať osobné údaje na nasledovné účely:

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Cielenie a personalizáciu reklám v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý realizujeme tým, že sa snažíme lepšie porozumieť používateľom našich webstránok, ktorí môžu byť našimi potenciálnymi zákazníkmi. Rovnako chceme lepšie rozumieť trendom a očakávaniam používateľov webstránok pri ich používaní. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýzu úspešnosti rôznych marketingových kampaní; rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas.

Zvyšovanie povedomia v online prostredí

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook, Youtube, Instagram) spoliehame sa na náš oprávnený záujem spočívajúci vo zvyšovaní povedomia v online prostredí. Rovnako bude môcť dochádzať k určitému spracúvaniu údajov pri interakciách s ikonami a zásuvnými modulmi (plug in) sociálnych sietí ako Facebook, ktoré sú integrované do nášho webu alebo pri našej komunikácii cez sociálne siete a/alebo aplikácie integrované do našich webstránok, vrátane pridávania komentárov, pridávania digitálneho obsahu, či požadovania rôznych informácií cez kontaktné formuláre.

Pri rozvíjaní našich vzťahov s verejnosťou a podpore dobrej povesti našich spoločností a portálov, kde poskytujeme naše služby, môžeme publikovať rôzne tlačové správy, PR články, rozhovory, blogy, či iné propagačné texty, v ktorých môžu byť uvedené aj určité osobné údaje ľudí, ktoré priamo súvisia s našimi úspechmi, sponzorstvom, či inými aktivitami, ktoré považujeme za vhodné komunikovať smerom k verejnosti.

Cez naše webstránky nás môžu rôzne fyzické osoby požadovať o rozmanité informácie, pričom ide hlavne o otázky potenciálnych klientov smerujúce k uzatvoreniu zmluvy (VOP). Ak by nebolo možné takéto spracúvanie v individuálnych prípadoch považovať za predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou považujeme poskytovanie informačného servisu na otázky a podnety dotknutých osôb za náš oprávnený záujem.

Plnenie zákonných povinností Splnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Ide napr. o spracúvanie osobných údajov v pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR, vybavovanie reklamácií, používanie e-schránky v rámci e-governmentu pri komunikácii s úradmi a pod.
Účtovné a daňové účely (účtovná agenda) Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr).
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) – Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a/alebo plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) alebo plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. V niektorých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK, súdy), čo považujeme za náš oprávnený záujem. Takéto spracúvanie zahŕňa typickú agendu právneho oddelenia vrátane, komunikácie alebo súčinnosti s orgánmi verejnej moci, uplatňovaním práv v správnych a iných konaniach, odpovedaním na žiadosti dotknutých osôb, prípravou, kontrolou a uchovávaním zmlúv, vymáhaním pohľadávok a pod. Prehľadné evidovanie našej zmluvnej agendy v rámci všeobecnej právnej agendy považujeme za náš oprávnený záujem. V rámci tohto účelu tak môžeme spracúvať aj osobné údaje v rámci akýchkoľvek zmlúv, ktoré uzatvárame, plníme, meníme, ukončujeme, či inak uplatňujeme voči rôznym fyzickými alebo právnickým osobám, s ktorými máme zmluvné, či predzmluvné právne vzťahy.
Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Ako prevádzkovateľ máme v zmysle GDPR povinnosť zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Pri zabezpečovaní našej internej IT bezpečnosti môžeme spracúvať osobné údaje nielen niektorých používateľov našich IT systémov(napr.  pri tzv. logovaní, či pri správe prístupových práv a rolí), ale aj návštevníkov webstránok (napr. blokovanie IP adries, z ktorých prebieha kybernetický útok).
Štatistické účely Právny základ pôvodných účelov v zmysle Čl. 89 GDPR

 

V súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na vyššie uvedené účely a na základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. koľko máme zákazníkov alebo ekonomické štatistiky).

 

Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spracúvaní osobných údajov sledujeme?

Pri nasledujúcich účeloch sa spoliehame na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Nižšie nájdete bližšie vysvetlenie týchto účelov resp. oprávnených záujmov:

Cielenie a personalizácia reklamy Používanie analytických nástrojov pre lepšie pochopenie správania našich potenciálnych zákazníkov a/alebo spotrebiteľov pri používaní našich webstránok považujeme za náš oprávnený záujem. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní; rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu).
Zvyšovanie povedomia v online prostredí

Spracúvanie osobných údajov našich fanúšikov, či návštevníkov pri profesionálnom spravovaní našich profilov zriadených na sociálnych sieťach, vrátane využívania služieb prevádzkovateľa sociálnej siete na základe jeho zmluvných podmienok, považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý môže byť kombinovaný s Vašim súhlasom so spracúvaním cookies, príp. iných obdobných digitálnych identifikátorov ako sú pixely.

Za náš oprávnený záujem považujeme aj spracúvanie osobných údajov pri odpovedaní na Vaše žiadosti, otázky a iné interakcie rozmanitého charakteru, ktoré sú prijaté prostredníctvom online kontaktných formulárov integrovaných do našich webstránok.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) V ojedinelých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci, čo považujeme za náš oprávnený záujem. Rovnako prehľadné evidovanie našej zmluvnej agendy v rámci všeobecnej právnej agendy považujeme za náš oprávnený záujem.
Vytváranie zoznamu najlepších autorov Získavanie prehľadu o výsledkoch individuálnych autorov pre potreby zvyšovania motivácie zverejňovaním dosiahnutých výsledkov pre zvyšovanie výkonu a pracovnej efektivity celého tímu považujeme za náš oprávnený záujem.

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s vyškolenými príjemcami údajov, ktorí boli poverení a zaviazaní našimi pokynmi a mlčanlivosťou . Naši poverení spolupracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho príjemcu. Osobné údaje našich zákazníkov, autorov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb tvoriacich príslušný okruh dotknutých osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • Spoločnostiam, ktoré sa ako naši riadne preverení a právne zaviazaní sprostredkovatelia podieľajú na získavaní a vybavovaní objednávok našich klientov; ,
 • prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom, najmä z oblasti účtovníctva a obchodným partnerom, ktorí nám sprostredkúvajú objednávky od zákazníkov, či profesionálnym administrátorom systémov, s ktorými máme uzatvorené aj zmluvy o spolupráci,
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom);
 • poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. MailChimp, Microsoft, Purechat);
 • poskytovateľom analytických nástrojov pre vytváranie štatistických údajov (Google Analytics, Youtube)
 • poskytovateľom reklamných systémov pre online marketing a tzv. PPC reklamné kampane (Google Ad words)
 • poskytovateľom technickej (IT) podpory
 • prevádzkovateľom sociálnej siete, na ktorej máme zriadený oficiálny profesionálne administrovaný profi (Facebook);
 • poštovým doručovateľom a kuriérskym službám;
 • zamestnancom a riadne povereným príjemcov údajov vyššie uvedených osôb., ktorým boli vydané pokyny podľa čl. 29 GDPR

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US PrivacySchield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US PrivacySchield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel Všeobecná doba uchovávania osobných údajov
Poskytovanie služieb Do ukončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých vzájomných záväzkov
Vytváranie zoznamu najlepších autorov Počas trvania zmluvného vzťahu

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Do podania námietky voči spracúvaniu. V prípade, ak ide o spracúvanie na základe súhlasu maximálne do doby jeho odvolania, príp. do zablokovania súborov typu cookies

Zvyšovanie povedomia v online prostredí

Do podania námietky voči spracúvaniu.
Plnenie zákonných povinností Do uplynutia príslušnej zákonnej lehoty alebo do uplynutia nárokov zainteresovaných osôb súvisiacich s plnením povinností (napr. 3 roky od vybavenia žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR)
Účtovné a daňové účely (účtovná agenda) Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) –

Do riadneho právoplatného ukončenia právnej veci, vrátane vyčerpania a/alebo premlčania nároku na podania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov, príp. do premlčania nárokov a práv zainteresovaných strán.

V prípade evidencie všeobecnej zmluvnej agendy 3 roky pre občianskoprávne zmluvy a 4 roky pre obchodné zmluvy od ich skončenia.

Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov Maximálne 1 rok
Štatistické účely

Počas trvania spracúvania osobných údajov na iné účely, pričom nepotrebné údaje sú po vyhotovení potrebných štatistík anonymizované alebo vymazávané.

 

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • registráciou na našich stránkach;
 • emailom;
 • poskytnutím zo strany nášho sprostredkovateľa (napr. sprostredkovanie objednávky od obchodného partnera);
 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s Vami;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • zadávaním a nahrávaním údajov a dokumentov do interného systému integrovaného do portálu kvalitneseminarky..sk;
 • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Ak ste nám neposkytli osobné údaje priamo z akého zdroja pochádzajú?

V prípade, ak ste si objednali zadanie alebo nás oslovili z iného dôvodu cez iné webstránky ako je www.kvalitneseminarky.sk môžeme mať Vaše osobné od nášho sprostredkovateľa, s ktorým obchodne spolupracujeme pri získavaní objednávok. . V prípade záujmu Vám radi kedykoľvek potvrdíme presný zdroj, z ktorého máme Vaše osobné údaje, keďže tento zoznam našich sprostredkovateľov je dynamický a v priebehu času sa mení.

V prípade, ak pracujete pre nášho dodávateľa Vaše osobné údaje môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, pričom Vám v prípade potreby môžeme zaslať doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov, kde uvediete, čo požadujete opraviť.

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných Poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia  sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie. Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít. V prípade použitia analytických nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Na našich webstránkach používame tieto Cookies

Názov cookies Účel používania Poskytovateľ Doba používania Typ
Device_view Ide o nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú fungovať bežným funkciám webovej stránky ako navigácia alebo bezpečný prístup k častiam webstránky. Webstránka bez týchto cookies nemôže žiadne fungovať. Kvalitneseminarky.sk – webserver 27 dní HTTP
Phpsessid Umožňuje spojenie a vyhodnocovanie požiadaviek používateľa pri zadávaní požiadaviek na webstránku Kvalitneseminarky.sk – webserver 9 dní HTTP
_ga Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky.

 

 

Kvalitneseminarky.sk

 

2 roky HTTP
_gat Používa sa na zrýchlenie výpočtov na strane Google Analytics. Slúži na spracúvanie štatistických údajov o používaní našej webstránky.

 

 

Kvalitneseminarky.sk 1 deň HTTP
_gid Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky.

 

Kvalitneseminarky.sk 1 deň HTTP
collect Používa sa na zasielanie údajov do služby Google Analytics o používateľovom zariadení a správaní na našom webe, pričom sleduje používateľa cez zariadenia a marketingové kanály.

 

Google Analytics Počas doby spojenia Pixel
ads/ga-audiences Využíva ho služba Google AdWords na znovu oslovenie návštevníkov webstránky, u ktorých je pravdepodobné, že by mohli byť konvertovaní na zákazníkov na základe ich správania na webstránke

 

Google.com Počas doby spojenia Pixel
GPS Registruje unikátne ID pre mobilné zariadenia, aby bol schopný sledovať zariadenia na základe približnej geografickej GPS polohy tohto zariadenia

 

Youtube 1 deň HTTP
IDE Slúži na vyhodnocovanie efektivity PPC reklamných kampaní Google/doubleclick.net 1 rok HTTP
Pref Slúži na štatistické účely Youtube 1 rok HTTP
test_cookie Slúži na skontrolovanie toho, či prehliadač podporuje cookies doubleclick.net 1 deň
VISITOR_INFO1_LIVE Optimalizuje zobrazovanie videa z youtube na webstránkach Youtube 179 dní HTTP
_PCCID Slúži pre podporu interného komunikačného systému autorov a zákazníkov Purechat.com 5 rokov HTTP
_PCCSID_120927 Slúži pre podporu interného komunikačného systému autorov a zákazníkov Purechat.com 1 deň HTTP
Ďalšie tzv. first party cookies Slúžia na podporu správneho fungovania rôznych funkcionalít interného systému na manažment objednávok, internú komunikáciu, či vedenie rebríčka najúspešnejších autorov, ktorý je integrovaný do portálu kvalitneseminarky.sk Kvalitneseminarky.sk Trvalo počas prihlásenia HTML

 

Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie.

Pri využívaní Google Analytics nespracúvame žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookieopt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve našich webových stránok.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook Youtube, Instagram) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môžeme využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí a pri správe našich profilov, ktoré máme zriadené na sociálnych sieťach.

Facebook

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, PaloAlto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Upozorňujeme Vás, že pri využívaní nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook IrelandLimited, ktoré sú označené ako „datafilecustomaudiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a služby „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť.