Dizertačná práca

Študujete a nemáte práve čas napísať dizertačku?

Náš tím s dlhoročnými skúsenosťami Vám pomôže diskrétne a rýchlo s napísaním podkladov pre dizertačnú prácu.

Notebook s dizertačnou prácou
Ikona skúsenosti

7 ročné skúsenosti s písaním podkladov

Ikona dokumenty

10 ročná záruka na dodané podklady

Ikona čas

24 hodín do dodania ukážky práce

Ikona diár

Diskrétny a spoľahlivý prístup spracovateľa

Ikona komunikácia

Komunikujete priamo so spracovateľom

Ikona kalkulačka

Cena za podklady už od 14,49€/strana

4 jednoduché kroky
k podkladom pre dizertačnú prácu od nás

ikona 1

Vyplňte nezáväznú objednávku

Vyplňte rýchlu objednávku nižšie alebo prejdite na detailný objednávkový formulár a odošlite nám dopyt po práci.

ikona 2

Dohodnite si podmienky

Náš administrátor Vás následne kontaktuje s cenovou ponukou a potvrdí Vám, že sme našli najvhodnejšieho autora.

ikona 3

Písanie podkladov

Po dohodnutí podmienok spracovateľ začne pracovať na podkladoch pre Vašu dizertačnú prácu.

ikona 4

Odovzdanie finálnych podkladov

Spracovateľ Vás informuje o dokončení podkladov pre diplomovú prácu a odovzdá Vám ich. Platba prebieha až ako posledný krok.

Čo je dizertačná práca

V akademickej príručke sa charakterizuje zväčša ako vedecká práca, v ktorej má doktorand na základe svojho priebežného výskumu a s využitím dokladového materiálu, či iných vedeckých metód, preukázať schopnosti a pripravenosť, samostatne vedecky pracovať v oblasti výskumu a vývoja. Zahŕňa však aj teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť na riešenie teoretických a praktických problémov daného odboru. Doktorand prácou preukazuje schopnosť spracovať zvolený odborný problém s medziodborovým prístupom a s vypracovaním záveru.

Dizertačná práca je teda záverečnou prácou pri treťom stupni vysokoškolského štúdia. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce, získava autor právo disponovať akademickým titulom Ph.D., ktorý sa uvádza za menom absolventa doktorandského štúdia.

Dizertačná práca je svojou štruktúrou do značnej miery podobná diplomovej práci. Skladá sa z úvodnej časti, jadra a časti s prílohami. Dizertačná práca predstavuje vedeckovýskumnú záverečnú prácu, ktorá na základe pripravenej metodiky práce, prináša nové informácie k danej problematike a ponúka tak prínos pre súčasnú prax. Formálna úprava dizertačnej práce je určená podľa smerníc tej ktorej školy. V práci sa používa písmo Times New Roman s veľkosťou 12, riadkovaním 1,5. Odporúčaný rozsah pre dizertačnú prácu je 80 – 120 strán.

Téma dizertačnej práce

Ak ste sa rozhodli pokračovať vo svojom štúdiu, zrejme vás to veľmi obohacuje a baví. Aj preto je pre vás výber témy v rámci vášho pôsobenia na univerzite veľmi dôležitý. Bude vás totiž sprevádzať celé doktorandské štúdium. A možno vás ovplyvní aj vo vašej učiteľskej profesii.

Prejdi na článok: Téma dizertačnej práce

Rozsah dizertačnej práce

Keďže dizertačná práce je charakteristická vyšším vedeckým stupňom, určite bude vyžadovať väčší počet strán ako to bolo pri diplomovej práci. Pripravte sa preto na približne 80 až 120 normostrán, čo predstavuje 144 000 až 216 000 znakov.

Prejdi na článok: Rozsah dizertačnej práce

Projekt dizertačnej práce

Vypracujete ho na prijímacie skúšky na doktorandské štúdium. Aj na základe tohto projektu sa vaša fakulta/katedra rozhodne, či vás na štúdium tretieho stupňa prijme, alebo nie. Obsahuje názov dizertačnej práce, vaše meno, meno školiteľa, študijný program/odbor.

Prejdi na článok: Projekt dizertačnej práce

Osnova dizertačnej práce

Ak je váš dizertačný projekt „v suchu“, a prijali vás na doktorandské štúdium, to, do čoho sa môžete pomaličky pustiť je práve osnova. Po dvoch absolvovaných stupňoch vysokoškolského štúdia by pre vás mala byť hračkou a naozaj nevyhnutným spojencom a pomocníkom pri písaní.

Prejdi na článok: Osnova dizertačnej práce

Napísanie a vypracovanie dizertačnej práce

Máte za sebou výber témy, projekt dizertačnej práceosnovu. To jediné, čo vám teraz ostáva, je dizertačnú prácu napísať a vypracovať. Keďže tento druh práce patrí k naozaj rozsiahlym vedeckým monografiám, ba až rozpravám, vyžaduje si naozaj, aspoň čo sa týka výskumnej a interpretačnej časti, celú vašu trojročnú pozornosť.

Prejdi na článok: Napísanie a vypracovanie dizertačnej práce

Formálna úprava dizertačnej práce

Dizertačná práca by mala mať rozsah 80 – 120 normostrán, používať by ste mali Microsoft word, fond Times new roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Tieto formálne požiadavky bývajú na každej univerzite zväčša rovnaké.

Prejdi na článok: Formálna úprava dizertačnej práce

Štruktúra dizertačnej práce

Keďže sa na treťom stupni svojho vysokoškolského štúdia sám môžete stať učiteľom alebo konzultantom k bakalárskej práci, či inej práci, určite viete, že dodržanie štruktúry práce je tiež veľmi dôležité. Nemusíte sa jej vôbec báť. Postupujete tu totiž rovnako, ako aj pri inej záverečnej práci. Vašu prácu si môžete rozdeliť na úvodnú časť, hlavnú textovú časť, prílohy a analytický list. Opäť si však všetky náležitosti overte v smernici vašej vysokej školy.

 • Úvodná časť
 • Obal práce
 • Titulný list
 • Zadanie dizertačnej práce
 • Čestné vyhlásenie
 • Abstrakt
 • Abstrakt v cudzom jazyku
 • Predhovor
 • Obsah
 • Zoznam ilustrácii a zoznam tabuliek
 • Zoznam skratiek a značiek
 • Slovník

Prejdi na článok: Štruktúra dizertačnej práce

Úvod, jadro a záver v dizertačnej práci

Vašou úlohou v úvode by malo byť uvedenie čitateľa do problematiky, ktorou sa vo vašej dizertačnej práci zaoberáte. Vzťahuje sa na konkrétne spracovanú tému. Jadro sa považuje za hlavnú časť práce a záver obsahuje zhrnutie.

Prejdi na článok: Úvod, jadro a záver v dizertačnej práci

Zoznam bibliografických odkazov

Patrí sem súhrn použitej literatúry, kníh, časopisov, zborníkov, internetových či iných zdrojov, ktoré ste pri písaní dizertačnej práce použili. Postup, ako uvádzať každý druh zdrojov nájdete v smernici vašej vysokej školy, napísať by ste ich teda mali podľa jej nariadení.

Prejdi na článok: Zoznam bibliografických odkazov

Obhajoba a odovzdanie dizertačnej práce

Úspech dizertačnej práce závisí nielen od jej napísania a vypracovania, ale aj od dôkladnej prípravy na obhajobu. Na začiatok je potrebné poznamenať, že obhajoba je verejná, a koná sa formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, oponentmi, členmi komisie pre obhajobu a ostatnými účastníkmi obhajoby o získaných poznatkoch a prínosoch dizertačnej práce. Skúmať sa môže aj odôvodnenosť a hodnovernosť záverov a návrhov práce. Pri obhajobe dizertačnej práce je prítomná komisia, obhajoba sa môže uskutočniť len vtedy, ak je prítomná komisia aspoň z dvoch tretín. Súčasťou sú aj traja oponenti, pričom dvaja sú z iných inštitúcií, resp. katedier. Na obhajobe je prítomný aj školiteľ dizertačnej práce, on však o výsledku obhajoby nemôže rozhodnúť, ani hlasovať.

Prejdi na článok: Obhajoba a odovzdanie dizertačnej práce

Páči sa Vám tu?