Štruktúra diplomovej práce

Úvod  >  Diplomová práca  >  Štruktúra diplomovej práce

Aj keď si možno myslíte, že isté smernice nie sú až také dôležité, mýlite sa. Váš oponent a konzultant budú totiž hodnotiť aj takúto vec, akou je štruktúra práce, či jej formálna úprava. Preto si v diplomovke dajte záležať na postupnosti istých častí práce. Štruktúru by ste mali mať k dispozícii v smernici vašej školy, tak si pre istotu preštudujte, či postupujete správne. Diplomová práca obsahuje tieto časti: úvodná časť, hlavná textová časť, prílohy (ak ich vaša téma, praktická časť vyžaduje), analytický list. Poďme si ich po poriadku analyzovať.

Úvodná časť obsahuje tieto zložky:

obal práce – väčšinou sa tu píše názov vysokej školy, názov fakulty, názov práce, podnázov práce (ak ste ho použili), označenie práce (v tomto prípade diplomová práca), vaše meno, priezvisko, titul, rok predloženia. Každá škola má však iné predstavy, ako by mal obal vyzerať, preto si určite overte aj ten váš odbor, resp. školu.

-titulný list – píšete tu rovnaké veci, ako v obale práce. Okrem týchto základných informácií musíte pridať názov študijného programu, jeho číslo, prípadne názov študijného odboru, meno a priezvisko školiteľa, či vedúceho práce a jeho tituly. Nezabudnite tiež na názov vášho školiaceho pracoviska, rok a miesto predloženia práce.

-zadanie diplomovej práce – na niektorých školách povinné, na iných naopak nepovinné, preto si overte, či musíte absolvovať aj túto zložku úvodnej časti. Ak je predsa len povinné, toto zadanie sa zväčša definuje ako dokument, ktorý vydáva pracovisko, či škola. Ním stanoví študentovi povinnosti týkajúce sa vypracovania práce. S ním teda koniec koncov nebudete mať žiadne starosti aj vďaka tomu, že ho má na starosti univerzita. Zadanie by malo obsahovať základné informácie, ktoré má aj titulný list, navyše je pridaná len anotácia, jazyk, v ktorom sa práca vypracuje a dátum schválenia zadania.

-čestné vyhlásenie – obsahuje zväčša jednu vetu – Čestne vyhlasujem, že som diplomovú prácu vypracoval samostatne na základe svojich vedomostí s využitím informačných zdrojov uvedených v zozname odkazov. Píše sa v strede strany, a pod neho sa dopĺňa miesto a dátum spolu s vaším podpisom.

-poďakovanie – je nepovinné, ale môžete ho zaradiť, ak cítite potrebu. Píše sa väčšinou v dolných častiach strany, a samozrejme, nemalo by byť príliš dlhé.

-abstrakt v slovenskom jazyku – prvý odsek obsahuje základné údaje: priezvisko, meno, názov práce, druh práce, názov vašej školy, fakulty, katedry, meno školiteľa, stupeň odbornej kvalifikácie, rok odovzdania práce, a na záver počet strán. Druhý odsek informuje o obsahu práce a v treťom odseku by ste mali uviesť kľúčové slová, ktoré vašu diplomovku charakterizujú.

-abstrakt v anglickom jazyku – píšete rovnakým spôsobom, rozdiel je len v jazyku.

-predhovor – býva nepovinnou časťou. Môžete v ňom vyjadriť okolnosti vzniku prácu, definovať hlavnú tému, predmet, výskum, použitie metódy, cieľ, spoločenský význam vašej diplomovky. Okrem týchto údajov môžete v predhovore použiť aj informácie týkajúce sa pomoci, účelu použitia a stavu rozpracovanej problematiky v teórii a praxi. Mali by ste si však dávať pozor aj na štýl, či rozsah predhovoru. Nemal by totiž prekračovať 75 % strany. Písať by ste ho mali v tretej osobe, neosobným štýlom.

-obsah – je poslednou povinnou časťou v rámci úvodných formalít. Je naozaj nevyhnutným prvkom, a v súčasnosti ho viete rýchlo a jednoducho spracovať aj vďaka automatickému obsahu, ktorý vám poskytne váš Microsoft word.

-zoznam ilustrácií, tabuliek, skratiek – ak sa vo vašej hlavnej textovej časti nachádzajú tabuľky, grafy, skratky, či obrázky, mali by ste o nich za vaším obsahom čitateľov informovať. Najlepšie a najefektívnejšie na oddelených stranách, aby v tom váš oponent nemal chaos, a aby bol vo vašej práci poriadok.

Hlavná textová časť pozostáva z úvodu, jadra a záveru práce.

-úvod – píše sa na konci práce, keď už viete o kapitolách vašej teoretickej časti, výsledkoch vášho výskumu, či praktickej časti. Práve tu by ste mali stručne charakterizovať stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom práce. Môžete tu uviesť použité metódy, význam, ciele práce, spresniť tiež hlavné informačné zdroje.

-jadro – považuje sa za hlavnú časť práce, jeho členenie však závisí tiež od školiaceho pracoviska, príp. školiteľa diplomovky. Spravidla sa však môže členiť na teoretickú a interpretačnú časť.

Teoretická časť

Teoretická časť obsahuje informácie o súčasnom stave riešenej problematiky doma a v zahraničí. Mali by ste tu uvádzať dostupné informácie a poznatky z prác, kníh, či iných dostupných zdrojov. Nezabudnite však na správne citovanie či parafrázovanie, ktoré by ste mali dodržať, aby ste sa vyhli plagiátorstvu. Určite to neberte na ľahkú váhu, pretože aj táto časť citovania a parafrázovania sa zahrňuje do celkového hodnotenia práce. Majte tiež na pamäti to, že teoretická časť by nemala byť ktovieako rozsiahla. Menej je niekedy viac a vo všeobecnosti platí, že jej rozsah by mal byť približne 30 % práce. Ak chcete v teoretickej časti „prekvapiť“, skúste k informáciám, z ktorých čerpáte pripísať vlastný pohľad, či príklad. Učiteľ to určite ocení.

-cieľ diplomovej práce – jasne a presne charakterizuje predmet riešenia, súčasťou môžu byť aj čiastkové ciele, ktoré sú niekedy podmienkou pre dosiahnutie hlavného cieľa.

Interpretačná časť

Nasleduje interpretačná časť, ktorá by sa mala začať metodikou práce alebo metódami skúmania. Tu by ste mali dbať na objekt skúmania, pracovné postupy, spôsoby, ktorými budete získavať údaje, zdroje, použité metódy vyhodnotenia, interpretácia výsledkov a štatistické metódy. Poslednou dôležitou časťou interpretačného jadra budú výsledky práce a diskusia. Pokladajú sa tiež za najvýznamnejšie časti. Výsledky by ste si mali logicky usporiadať a pri popisovaní aj dostatočne zhodnotiť. Prínosné, ba priam nutné, je konfrontovať vaše výsledky s výsledkami iných autorov. Aj vďaka teoretickým podkladom vašej práce to bude možné. Diplomová práca tak bude pôsobiť komplexnejšie, a poznatky sa budú navzájom dopĺňať. Výsledky práce a diskusia môžu tvoriť samostatné kapitoly alebo môžu tvoriť jednu spoločnú časť.

Hlavná textová časť sa končí záverom vašej diplomovej práce. Ten by mal obsahovať sumarizáciu práce, vecný prínos, vlastný pohľad k stanoveným cieľom, či výsledkom vašej práce.

Po hlavnej textovej časti môže tiež nasledovať tzv. Resumé v slovenskom jazyku. To je povinné iba v tom prípade, ak je vaša diplomová práca napísaná v cudzom jazyku. Rozsah je najviac 10 % z diplomovej práce. Niektorí školitelia však môžu študenta poveriť napísaním resumé v inom, cudzom jazyku, ak to považujú za potrebné.

Po rozsiahlych častiach vás budú čakať prílohy, samozrejme, iba v tom prípade, že nadväzujú na vašu prácu, sú podkladom vašej interpretačnej časti, či skúmania. V tom prípade ich iba priložíte a označíte číslami.

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov je zväčša posledným „technickým bodom“ vašej diplomovky. Každá univerzita má však iný zvyk, či spôsob písania informačných zdrojov práce. Nachádza sa to v smernici každej záverečnej práce danej školy. Práve v nej nájdete postup, ako uvádzať knižné, internetové zdroje, či zdroje z periodík. Pre väčšiu prehľadnosť odporúčame odkazy rozdeliť postupne na zoznam bibliografie, zoznam zo zborníkov, odkazy z periodík, internetové zdroje a iné zdroje.

Analytický list

Ak ste prišli až sem, čaká vás už iba analytický list. Ten však vyžadujú len niektoré vysoké školy. Preto si overte, či to chce od vás aj tá vaša. Analytický list je vlastne tabuľka, ktorá obsahuje základné informácie o vašej diplomovej práci „v kocke“. Jej ukážku by mala poskytovať smernica vašej vysokej školy, samozrejme, iba v tom prípade, ak to považuje za povinnú súčasť práce.

Páči sa Vám tu?