Štruktúra rigoróznej práce

Úvod  >  Rigorózna práca  >  Štruktúra rigoróznej práce

Keďže máte za sebou záverečné práce bakalárskeho a magisterského stupňa, štruktúra rigoróznej práce je úplne rovnaká, a nič sa na nej nemení. Aj tu sa delí na úvodnú časť, hlavnú textovú časť, prílohy a analytický list. Nezabudnite sa pri písaní predovšetkým úvodnej časti, riadiť smernicou vašej vysokej školy.

Úvodnú časť by ste si mali nechať na úplný záver, keďže v ňom ide zväčša o formality súvisiace s prácou a s jej základnými vlastnosťami. Patrí sem obal práce, titulný list, zadanie záverečnej práce, čestné vyhlásenie, poďakovanie, abstrakt v štátnom jazyku, abstrakt v cudzom jazyku, predhovor, obsah, zoznam ilustrácií a tabuliek, zoznam skratiek a značiek, slovník a obsah. Aj v rámci každej tejto položky by ste si mali naštudovať smernicu vašej univerzity, možno v ňom má iné požiadavky, či formuly, ktoré by ste mali pri písaní dodržať.

Obal rigoróznej práce

Mal by obsahovať názov vysokej školy, názov fakulty, názov práce (prípadne podnázov), označenie práce (v našom prípade rigorózna práca), vaše meno a priezvisko spolu s titulom, rok predloženia rigoróznej práce.

Titulný list

Okrem uvedených informácií, ktoré ste mali v obale, by ste pri titulnom liste mali doplniť názov študijného programu, taktiež jeho číslo alebo označenie, ktoré mu prislúcha, meno a priezvisko školiteľa aj s jeho titulmi, názov vášho školiaceho pracoviska (zväčša je to názov katedry, alebo inštitútu, pod ktorý patrí váš študijný odbor), a na záver miesto a rok predloženia rigoróznej práce.

Zadanie práce

Je spravidla nepovinnou úvodnou časťou (pre istotu si to však overte v smernici vašej školy). Zadanie uvádza a publikuje vysoká škola v danom elektronickom systéme s vašimi údajmi, okrem základných údajov, ktoré sa na titulnom liste nachádzajú, je navyše pridaná len anotácia a jazyk rigoróznej práce.

Čestné vyhlásenie

Nachádza sa na samostatnej strane, informujete v ňom, že ste rigoróznu prácu vypracovali sami na základe dostupných a získaných teoretických poznatkov a vedomostí. Toto vyjadrenie potvrdíte dátumom a vašim podpisom.

Abstrakt

Patrí k neoddeliteľnej súčasti úvodnej časti, preto by ste si mali záležať na tom, aby bol stručný a jasný. Tvoria ho tri odseky. V prvom sú základné údaje ako priezvisko, meno, názov práce, druh práce, názov vašej školy, fakulty, katedry, meno školiteľa, stupeň odbornej kvalifikácie, rok odovzdania práce, a na záver počet strán. Druhý odsek by mal mať rozsah od 100 do 500 slov a mal by obsahovať základné body vašej práce, ciele, a čo sa vám podarilo dosiahnuť, resp. výsledky vašej práce. V treťom odseku sa nachádzajú už iba kľúčové slová charakteristické s prácou a tie, ktoré ju najviac vystihujú.

Abstrakt v cudzom jazyku

Rigorózna práca a jej zhrnutie by sa malo vyskytovať ako abstrakt nielen v slovenskom, ale aj v cudzom jazyku. Zväčša v tom, ktorý používate aktívne, resp. bol vašim pravidelným predmetom aj na univerzite. Píšete ho rovnakým štýlom ako abstrakt v slovenskom jazyku.

Predhovor

V rigoróznej práci býva zväčša povinný, potvrďte si to však v smernici vašej univerzity. Nemal by presahovať 2/3 strany, stručne v ňom informujte o vzniku práce, postupe výberu témy, či význame rigoróznej práce a cieľoch jej použitia.

Obsah

Automatický obsah, ktorý vytvoríte, vám zaručí lepšiu orientáciu v práci, a je nevyhnutným prvkom v štruktúre rigoróznej práce.

Zoznam ilustrácií a tabuliek

Zaznamenávate ich len vtedy, ak sa v práci vyskytli. Pokiaľ áno, zapisujte si ich postupne, uľahčí vám to prácu na konci.

Zoznam skratiek a značiek

Môže byť len výhodou, aj tento zoznam uvádzate v prípade, že sa vo vašej práci vyskytli.

Slovník

Ak chcete vašu rigoróznu prácu viac sprehľadniť a sprístupniť ju rôznym typom čitateľov, slovník môže byť veľkou výhodou nielen pre nich, ale aj pre vašich oponentov, školiteľov, a dodáte tým práci väčší prehľad,

Páči sa Vám tu?