Rigorózna práca na mieru

Študujete a nemáte práve čas napísať rigorózku?

Náš tím s dlhoročnými skúsenosťami Vám pomôže diskrétne a rýchlo s napísaním podkladov pre rigoróznu prácu.

Notebook s rigoróznou prácou
Ikona skúsenosti

7 ročné skúsenosti s písaním podkladov

Ikona dokumenty

10 ročná záruka na dodané podklady

Ikona čas

24 hodín do dodania ukážky práce

Ikona diár

Diskrétny a spoľahlivý prístup spracovateľa

Ikona komunikácia

Komunikujete priamo so spracovateľom

Ikona kalkulačka

Cena za podklady už od 9,99€/strana

4 jednoduché kroky
k podkladom pre rigoróznu prácu od nás

ikona 1

Vyplňte nezáväznú objednávku

Vyplňte rýchlu objednávku nižšie alebo prejdite na detailný objednávkový formulár a odošlite nám dopyt po práci.

ikona 2

Dohodnite si podmienky

Náš administrátor Vás následne kontaktuje s cenovou ponukou a potvrdí Vám, že sme našli najvhodnejšieho autora.

ikona 3

Písanie podkladov

Po dohodnutí podmienok spracovateľ začne pracovať na podkladoch pre Vašu rigoróznu prácu.

ikona 4

Odovzdanie finálnych podkladov

Spracovateľ Vás informuje o dokončení podkladov pre rigoróznu prácu a odovzdá Vám ich. Platba prebieha až ako posledný krok.

Čo je rigorózna práca

Rigorózna práca spoločne s bakalárskou, diplomovou, dizertačnou a habilitačnou prácou spadá do skupiny vedeckokvalifikačných prác, ktoré sú spracovávané a predkladané na obhajobu s cieľom nadobudnutia vysokoškolského vzdelania a akademického titulu.

Rigorózka, ako ju občas familiárne nazývame, je podľa akademickej príručky práca, ktorou má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že má vo svojom odbore/programe, hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný osvojiť si samostatne nové poznatky vedy a praxe.

Rigorózna práca je súčasťou rigoróznej skúšky, a je tiež akýmsi medzistupňom a postgraduálnym stupňom vysokoškolského štúdia. Aj keď je rozsahovo podobná diplomovej práci, mala by byť aspoň čo sa týka nasýtenosti informácií a výskumu na vyššej úrovni. Jej výsledkom by malo byť získanie nových poznatkov v skúmanej problematike.

Obhajobou rigoróznej práce v danom študijnom odbore absolvent preukazuje nadobudnuté komplexnejšie vedomosti ako aj nové informácie vedy a praxe a je tvorivým spôsobom schopný využiť ich v praxi. Úspešným obhájením rigoróznej práce absolvent nadobúda tzv. malý doktorát (a získava titul JUDr., PhDr., RNDr., ThDr., ThLic., PaeDr.).

Téma rigoróznej práce

V rámci výberu tém vám odporúčame, aby ste si prešli smernicu vašej vysokej školy, kde sa dočítate, ako postupovať pri výbere rigoróznej témy. Zväčša ju zverejnia docenti, profesori (teda učitelia s vyšším akademickým vzdelaním), a následne sa téma potvrdzuje predsedom rigorózneho konania a dekanom.

Prejdi na článok: Téma rigoróznej práce

Rozsah rigoróznej práce

Pohybuje sa zväčša v rozmedzí od 70 do 90 normostrán, čo predstavuje 126 000 až 162 000 znakov. Aj túto informáciu si radšej overte v smernici vašej univerzity.

Formálna úprava rigoróznej práce

Okrem počtu strán je pre vás dôležité vedieť aj to, čím by ste sa mali riadiť z hľadiska formy. Ako každú záverečnú prácu, aj túto by ste mali písať v Microsoft Word, používať font písma Times New Roman,veľkosť 12, riadkovanie 1,5.

Prejdi na článok: Formálna úprava rigoróznej práce

Osnova rigoróznej práce

Ako skúsený vysokoškolák, ktorý má za sebou bakalársku a diplomovú prácu, by ste mali vedieť, že dobrá osnova je základom pokojného písania vašej záverečnej práce. Určite ju neobíďte ani v prípade rigoróznej práce. Urobte si zoznam literatúry, internetových a iných informačných zdrojov.

Prejdi na článok: Osnova rigoróznej práce

Napísanie a vypracovanie rigoróznej práce

Vaša prihláška je odovzdaná, téma schválená a osnova vypracovaná. Môžete sa tak dostať práve k tomuto bodu – napísanie a vypracovanie rigoróznej práce. Samozrejme, nikde nenájdete ideálny vzor, či postup, vďaka ktorému by ste sa mali pri písaní riadiť, keďže každému vyhovuje niečo iné.

Prejdi na článok: Napísanie a vypracovanie rigoróznej práce

Štruktúra rigoróznej práce

Keďže máte za sebou záverečné práce bakalárskeho a magisterského stupňa, štruktúra rigoróznej práce je úplne rovnaká, a nič sa na nej nemení. Aj tu sa delí na úvodnú časť, hlavnú textovú časť, prílohy a analytický list. Nezabudnite sa pri písaní predovšetkým úvodnej časti, riadiť smernicou vašej vysokej školy.

Prejdi na článok: Štruktúra rigoróznej práce

Úvod v rigoróznej práci

Spracujete ho na úplný záver, keďže v ňom stručne a výstižne charakterizujete prácu, ciele práce, použité metódy, ale aj to, prečo ste sa rozhodli spracovať konkrétnu tému a prečo je dôležitá.

Prejdi na článok: Úvod v rigoróznej práci

Jadro v rigoróznej práci

Hlavná časť vašej rigoróznej práce, za ktorú budete najviac hodnotený. V každej odbornej a vedeckej práci má tieto hlavné časti:

  • Súčasný stav problematiky doma a v zahraničí
  • Cieľ práce
  • Metodika práce
  • Výsledky práce
  • Diskusia

Prejdi na článok: Jadro v rigoróznej práci

Záver v rigoróznej práci

Píšete ho na konci rigoróznej práce ako úvodnú časť. V stručnosti tu vyjadrujete vaše osobné zhrnutie výsledkov rigoróznej práce, a môžete spomenúť aj návrhy pre prax, či budúcnosť vašej problematiky, a jej uberanie v čase.

Zoznam bibliografických odkazov

Niekedy môže váš zoznam bibliografických odkazov tvoriť aj 5 strán. Čím viac, tým lepšie. Rigorózna práca by mala mať dostatok teoretických podkladov, a všetky by ste ich mali spomenúť práve v tomto zozname. O tom, ako uvádzať knižné, internetové a iné zdroje, sa informujte v smernici vašej školy.

Prílohy

Nepovinná časť rigoróznej práce. Môže obsahovať obrázky, techniky, rôzne iné materiály, ktoré boli podkladom pre vypracovanie práce. Pamätajte však na to, že počet strán v prílohách sa nepočítajú do konečného počtu znakov, či strán.

Obhajoba rigoróznej práce

Vaša práca je odovzdaná, a vy už čakáte len na obhajobu. Tá sa zväčša uskutočňuje spolu s rigoróznou skúškou, a ste o nej informovaný od vášho dekana.

Prejdi na článok: Obhajoba rigoróznej práce

Páči sa Vám tu?