Ako písať bakalársku prácu

Úvod  >  Bakalárska práca  >  Ako písať bakalársku prácu

Predpokladáte, že začať by ste mali klasicky od úvodu? Mýlite sa. Úvod, záver, abstrakt, predhovor, titulný list a rôzne ďalšie úvodné a zhrňujúce strany by ste si mali nechať nakoniec. Začnite teoretickou časťou, po nej klasicky tou interpretačnou. Tvoria totiž jadro bakalárskej práce. V teoretickej časti je dôležité každý odsek označiť indexom, a pod čiarou uviesť zdroj a číslo strany, ak ste v danej časti čerpali z odbornej literatúry.

Nezabudnite, že je dôležité označiť aj parafrázu, a akúkoľvek vetu, ktorá je z knihy, či inej literatúry.V smernici vašej školy si dobre prečítajte etiku citovania a parafrázovania, aby vašej bakalárskej práci nič nechýbalo. Okrem odborných informácií je vhodné v teoretickej časti spomenúť niektoré vlastné príklady, keďže bakalárska práca vyžaduje aj osobnú úroveň znalostí a zručností. Práve tie môžete dokázať vo vlastných príkladoch v teoretickej časti, ale predovšetkým v interpretačnej časti. Tá by mala byť celá vaša. V nej rozoberáte konkrétny problém prostredníctvom kombinácie metód, ktoré si zvolíte. Môže to byť analýza, anketa, dotazník a rozhovor.

Ak si v interpretačnej časti vyberiete analýzu, budete vlastne zisťovať stav veci na základe konkrétneho javu. Napríklad v lingvistickej práci sa požaduje analýza okolo 150 lingvistických jednotiek, v kulturologickej alebo literárnej práci jeden jav vzhľadom na zameranie práce.

Anketa

Ďalšou možnosťou riešenia problematiky v praktickej časti je anketa. Nazýva sa tiež prieskum verejnej mienky, a je vlastne zisťovaním názorov. Pri bakalárskej práci je potrebné, aby pozostávala z 5 – 7 otázok, potrebné je osloviť minimálne 50 respondentov.

Dotazník

Širšou, v niektorých prípadoch kvalitnejšou alternatívou metódy je dotazník. Ten by mal obsahovať 8 – 15 otázok, a mali by ste pri ňom osloviť 30 až 40 respondentov.

Rozhovor

Rozhovor je posledná forma, pre ktorú sa v rámci svojej interpretačnej časti môžete rozhodnúť. Môže ísť o dialóg alebo skupinový rozhovor, či rozhovor s jednotlivcami. V skupinovom rozhovore kladie otázky autor práce. Môžete však vybrať aj 3 – 7 ľudí, s ktorými diskutujete na vopred vybranú problematiku. V prípade individuálneho rozhovoru, komunikuje autor len s jedným respondentom.

Nezabudnite, že interpretačná časť a výber metódy závisí aj od témy, ktorú si zvolíte. Niektoré si vyžadujú dotazník, iné analýzu, či rozhovor. Výber teda vysoko závisí od vašej problematiky.

Výsledky práce

Samostatnou kapitolou v interpretačnej časti po uplatnení metód môžu byť výsledky práce, potvrdenie/vyvrátenie cieľov, hypotéz, ktoré by nemalo dané zistenia len opisovať, ale aj zdôvodniť vlastným pohľadom na základe doterajších zistených poznatkov.

Po teoretickej a praktickej časti zostáva napísať už len úvod, záver práce, a uskutočniť formálne úpravy.

Páči sa Vám tu?