Štruktúra a formálna úprava seminárnej práce

Úvod  >  Seminárna práca  >  Štruktúra a formálna úprava seminárnej práce

Seminárna práce je spravidla rozsahovo menšia práca v porovnaní s ostatnými vysokoškolskými prácami. Hoci na tieto práce nie sú kladené také požiadavky ako na záverečné práce, musia spĺňať isté obsahové a formálne náležitosti.

Spracovanie práce je v 1. osobe množného čísla (autorský plurál) alebo v pasívnej konštrukcii tzv. neurčitok. Prezentácia práce sa realizuje minulom čase. Text sa vo väčšine prípadov píše v editore Microsoft Word, typ písma Times New Roman s veľkosťou 12, riadkovaním 1,5.

Text práce by mal byť jednotný v celej seminárnej práci, okrem nadpisov, názvov kapitol a podobne. Seminárna práca sa skladá z titulného listu, úvodu, jadra, záveru, bibliografických odkazov.

Páči sa Vám tu?