Vyhlásenie

Úvod  >  Všeobecné obchodné podmienky

Vyhlasujem,

že svojou objednávkou a ani následným konaním neporušujem Zákon č. 137/2022 Z. z. o vysokých školách, a to predovšetkým § 62 b: „Akademického podvodu sa dopustí ten, kto ako študent, účastník rigorózneho konania alebo účastník habilitačného konania predloží záverečnú, rigoróznu alebo habilitačnú prácu, ktorá v dôsledku jeho zavineného konania nie je najmenej z časti výsledkom jeho vlastnej a samostatnej činnosti; tým nie je dotknuté právo študenta, účastníka rigorózneho konania alebo účastníka habilitačného konania využívať informácie, materiály a iné predmety, ktorých pôvod alebo zdroj v príslušnej práci označí.“

 

Takisto vyhlasujem,

 

že svojím konaním nenavádzam žiadnu právnickú a ani fyzickú osobu na účasť na akademickom podvode a nevystavujem ich riziku, ktoré z toho plynie. Zaväzujem sa, že s objednaným dielom nebudem nakladať tak, aby som prevádzkovateľa portálu vystavil/a podozreniu alebo obvineniu, že:

  1. a) vyhotoví pre iného alebo zabezpečí pre iného vyhotovenie záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce alebo jej časť. (Zákon č. 137/2022 Z. z. o vysokých školách, § 108l, ods. 1, písm. a).