Všeobecné obchodné podmienky

Úvod  >  Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KLIENTOV A SPOLUPRACOVNÍKOV PORTÁLU WWW.KVALITNESEMINARKY.SK

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 1. 1. 2013 (jednotlivé zmeny sú platné od ich uverejnenia).

 

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: „VOP“) sú záväzné pre zmluvné strany všetkých zmlúv, uzatvorených prostredníctvom, alebo v priamej súvislosti s webovou prezentáciou http://www.kvalitneseminarky.sk. Pričom pojmom „zmluva“ sa rozumejú všetky prejavy vôle, vedúce k uzatvoreniu právneho vzťahu, teda najmä písomná či elektronická objednávka a potvrdenie objednávky, telefonická objednávka apod. (ďalej len: „zmluva“).

Zhotoviteľom diela je:

 

AAG DEVELOPMENT s. r. o., Levočská 89, 080 01 Prešov, IČO: 46554866, DIČ: 2023553785. Firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov pod označením vložka číslo: 25650/P od 2. 3. 2012. Bankové spojenie spoločnosti: Sberbank, a. s. SK1731000000004340089206

 

alebo

 

MM DEVELOPMENT s.r.o., Čapajevova 20, 080 01 Prešov, IČO: 48215554, DIČ: 2120091171. Firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov pod označením vložka číslo: 31625/P od 24.6.2015

Bankové spojenie spoločnosti: Sberbank, a.s. SK12 3100 0000 0043 4005 9808

 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

 

Orgán dohľadu a dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, ul. Obrancov mieru č. 6.

 

1 Pre právnické osoby a živnostníkov

 

Ak nie je v zmluve výslovne určené inak, jedná sa vždy o zmluvu o dielo, v zmysle príslušných paragrafov zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

 

Oddiel 1

Základné ustanovenia

(1) Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

(2) Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.

(3) Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.

 

Oddiel 2

Vykonanie diela

(1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva niečo iné, môže zhotoviteľ vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

(2) Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

(3) Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa, ibaže sa výslovne zaviazal plniť ich.

Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

 

Oddiel 3

Veci určené na vykonanie diela

(1) Veci, ktoré má objednávateľ podľa zmluvy obstarať na vykonanie diela, je povinný odovzdať zhotoviteľovi v čase určenom v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy.

(2) Ak veci neobstará objednávateľ včas, môže mu na to zhotoviteľ poskytnúť primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže sám po predchádzajúcom upozornení obstarať veci na účet objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť ich cenu a účelné náklady s tým spojené bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to zhotoviteľ požiada.

(3) Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie je podľa zmluvy zaviazaný objednávateľ, je povinný obstarať zhotoviteľ.

(1) Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela, a zostáva ich vlastníkom až do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela.

(2) Za vec prevzatú od objednávateľa do opatrovania za účelom jej spracovania pri vykonávaní diela alebo za účelom jej opravy alebo úpravy zodpovedá zhotoviteľ ako skladovateľ.

(3) Po dokončení diela alebo po zániku záväzku dielo vykonať je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté, ktoré sa nespracovali pri vykonávaní diela.

 

Oddiel 4

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

(1) Ak má k zhotovovanej veci vlastnícke právo objednávateľ a vec nemožno vzhľadom na jej povahu vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil, ak záväzok zanikol z dôvodu, za ktorý objednávateľ nezodpovedá.

(2) Ak záväzok zanikol v prípadoch uvedených v odseku 1 z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ, môže zhotoviteľ požadovať úhradu ceny vecí, ktoré účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa podľa § 548 ods. 2.

Ustanovenia § 544 platia obdobne v prípadoch, keď predmetom diela je montáž, údržba, oprava alebo úprava veci.

Od týchto VOP je možné sa odchýliť len v tom prípade, že ide o výslovnú písomnú dohodu medzi zmluvnými stranami. VOP majú podľa tejto zmluvy prednosť pred tými ustanoveniami zákona, ktoré nemajú donucujúcu povahu. VOP zostávajú pre obe zmluvné strany účinné aj po skončení účinnosti zmluvy a to vo veciach, týkajúcich sa predmetnej zmluvy (napr. náhrada škody, voľba práva, riešenie sporov apod.)

 

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny v VOP sú účinné voči objednávateľovi dňom ich vyhlásenia, a to aj voči neskorším objednávateľom, ale aj voči objednávateľovi, ktorý si dielo objednal pred počiatkom účinnosti nových, teda v tomto prípade zmenených VOP.

 

Oddiel 5

Objednávka

Obvyklým spôsobom podľa týchto VOP je uzatvorenie zmluvy je elektronická objednávka, prostredníctvom webovej prezentácie http://www.kvalitneseminarky.sk (ďalej len: „web“), a to prostredníctvom určeného elektronického formulára, ktorý daný web obsahuje.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí (polí formulára). Zhotoviteľ si vyhradzuje právo objednávku pozastaviť, overiť vhodnými prostriedkami správnosť údajov a prípadne objednávku neakceptovať, resp. odmietnuť.

Riadnu objednávku potvrdí zhotoviteľ elektronickou poštou, vrátane uvedenia alebo potvrdenia termínu vyhotovenia diela, celkovej ceny diela, variabilného symbolu pre platbu, prípadne ďalších údajov. V inom prípade nie je objednávka platná.

Zhotovenie diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s riadnou odbornou starostlivosťou tak, aby dielo spĺňalo čo najlepšie parametre objednávky.

U diel v predpokladanom rozsahu do piatich normostrán(1-4strany) (ďalej len: „strana“) textu je po potvrdení objednávky objednávateľ povinný podľa zaslaných pokynov uhradiť cenu diela. Po riadnej úhrade ceny diela je dielo vypracované a po zhotovení (bez ukážky práce) dodané objednávateľovi.

U diel v predpokladanom rozsahu nad päť strán textu (5-19) je po potvrdení objednávky zaslaná ukážka práce v dohodnutom rozsahu, maximálne však 10% celkového predpokladaného počtu strán diela a objednávateľ je povinný podľa zaslaných pokynov uhradiť cenu diela . Po riadnej úhrade celkovej ceny diela je dielo dodané objednávateľovi.

U diel v predpokladanom rozsahu nad 20 strán textu (20 a viac) je po potvrdení objednávky zaslaná ukážka práce v dohodnutom rozsahu, maximálne však 10% celkového predpokladaného počtu strán diela a objednávateľ je povinný podľa zaslaných pokynov uhradiť zálohu na dielo vo výške aspoň 40% z celkovej ceny diela. Po riadnej úhrade zálohy na dielo je objednávateľovi zaslaná 1.čásť práce v dohodnutom rozsahu, maximálne však 50% celkového predpokladaného počtu strán diela. Následne objednávateľ schváli formu (štýl a ďalšie podobné parametre textu) a po schválení zhotoviteľ vypracuje dielo. Po zhotovení diela zašle zhotoviteľ objednávateľovi výzvu (a prípadne presné pokyny) k úhrade doplatku celkovej ceny diela. Po riadnej úhrade celkovej ceny diela (doplatku) je kompletné dielo dodané objednávateľovi.

Dodanie

Miestom dodania diela je sídlo zhotoviteľa. Faktickým spôsobom predania diela je potom zaslanie diela v elektronickej podobe na emailovú adresu, uvedenú v objednávkovom formulári.

Dielo je dodané výhradne v elektronickej podobe, a to vo formáte Microsoft Word (*.DOC) alebo Adobe Acrobat (*.PDF).

Na výslovnú žiadosť objednávateľa môže zhotoviteľ dodať dielo v inom formáte súboru (*.RTF, *.TXT, apod.), v takom prípade však dodávateľ neručí za celistvosť diela najmä v oblasti grafického zobrazenia (stránkovania, zalomenia, apod.) a vnútorného logického prepojenia (číslovanie, odkazy, apod.), z dôvodu konverzných strát.

Objednávateľ je povinný dodržovať termíny splatnosti. V opačnom prípade bude použitá prvá, druhá a tretia upomienka k platbe a následne ďalších prostriedkov.

 

Oddiel 6

Reklamácia a záruka

Vzhľadom k povahe diela nie je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po dodaní diela objednávateľovi.

Ak objednávateľ nie je z objektívnych dôvodov spokojný s kvalitou alebo rozsahom dodaného diela, je oprávnený dielo reklamovať, a to najneskôr do piatich dní odo dňa, kedy mu bolo dielo riadne dodané.

Objednávateľ je najmä v reklamácii povinný uviesť akým konkrétnym spôsobom je dielo, podľa jeho názoru, nekvalitné, alebo v čom nespĺňa zadanie (objednávku).

Do piatich dní odo dňa riadnej reklamácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi dať vedieť, či reklamáciu uznáva, alebo nie.

V prípade že zhotoviteľ reklamáciu neuzná, je povinný toto svoje rozhodnutie dostatočne zdôvodniť.

Proti neuznaniu reklamácie sa objednávateľ nemôže odvolať a nemá nárok na iný opravný prostriedok.

Ak zhotoviteľ z časti, alebo celkovo reklamáciu uzná, je povinný v náhradnom primeranom termíne prepracovať zadarmo dielo tak, aby pôvodnej objednávke zodpovedalo lepšie.

 

Ceny

Ak objednávateľ nenájde v cenníku na webe príslušný typ diela, ktoré žiada, je možné individuálne zjednať cenu inú.

Oddiel 7

Platobné podmienky

Cenu za dielo hradí objednávateľ výhradne bezhotovostnú, prevodom na účet – bankové spojenie: uvedené vyššie.

Objednávateľ je povinný uviesť ako variabilný symbol platby vždy číslo potvrdenej objednávky, ktoré mu bolo zaslané emailom.

Objednávateľ je povinný uhradiť cenu riadne a včas. Pre prípad oneskorenia, zjednáva sa medzi zmluvnými stranami zmluvná pokuta vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý, i keď len začatý deň oneskorenia objednávateľa s úhradou ceny diela (celkovej ceny, zálohy alebo doplatku).

Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania predmetnej čiastky na účet zhotoviteľa.

 

Vyššia moc

Žiadna zmluvná strana nie je zodpovedná za akékoľvek nesplnenie povinnosti, plynúcich zo zmluvy s výnimkou povinnosti zaplatiť úhradu faktúry, ak toto nesplnenie či oneskorenie bolo spôsobené prekážkou, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bránila jej v splnení jej povinnosti, ak sa nedá alebo nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, a ďalej, že v dobe vzniku záväzku túto prekážku nemohla reálne predvídať (ďalej len ”vyššia moc”). Zodpovednosť za splnenie záväzku však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla len v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z ich hospodárskych pomerov.

Za vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy, ak splňujú predpoklady uvedené v predchádzajúcom odseku, považujú najmä: prírodné katastrofy, požiare, zemetrasenia, zosuvy pôdy, povodne, víchrice alebo iné atmosférické poruchy a javy značného rozsahu alebo vojny, povstania, vzbury, občianske nepokoje alebo stávky či rozhodnutia alebo normatívne akty orgánov verejnej moci, regulácie, obmedzenia zákazy alebo iné zásahy štátu, orgánov štátnej správy alebo samosprávy alebo výbuchy či iné poškodenia výrobného alebo distribučného zariadenia.

Zmluvná strana, ktorá porušila, porušuje alebo predpokladá s ohľadom na všetky známe skutočnosti, že poruší svoju povinnosť, vyplývajúcu zo zmluvy, a to v dôsledku vzniknutej udalosti vyššej moci, je povinná bezodkladne informovať o takom porušení alebo udalosti druhú zmluvnú stranu a vyvinúť všetky možné úsilia k odvráteniu takej udalosti alebo ich následkov a k ich odstráneniu.

 

Oddiel 8

Záverečné ustanovenia

Všetky údaje, ktoré si strany zadajú v priebehu plnenia zmluvy sú pre obe strany dôverné a nemožno ich tretej osobe dať vedieť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

Objednávateľ je povinný rešpektovať a dodržovať práva príslušné k jednotlivým dielam a ďalej ich nerozširovať.

Zmluvná strana, ktorá poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, alebo z týchto VOP, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorú jej týmto svojím porušením povinnosti spôsobila.

Ak dôjde k porušeniu ktorejkoľvek povinnosti, vyplývajúcej zo zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán a v dôsledku takého porušenia povinnosti vznikne druhej zmluvnej strane alebo obom zmluvným stranám škoda, vyvinú zmluvné strany maximálne úsilie a prostriedky k zmiernemu riešeniu náhrady tejto škody.

Ak vznikne medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k uzatvorenej zmluve, jej aplikácii alebo výklade akýkoľvek spor, vyvinú zmluvné strany maximálne úsilie a prostriedky, aby taký spor bol vyriešený zmierne.

Ak sa nepodarí spor vzniknutý medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou vyriešiť zmierne, bude spor postúpený k riešeniu formou mediácie.

 

Naša spoločnosť spracováva výhradne podklady k seminárnym, záverečným a akademickým prácam, nie práce samotné.

 

Až do uhradenia diela, vzhľadom na jeho povahu, ostáva majetkom spoločnosti a objednávateľ ho nemôže využívať na žiadne účely.

 

Spracovatelia textov spracúvajú výhradne koncepty, ich práva a povinnosti sa teda neriadia znením autorského zákona. Textom disponuje výhradne spoločnosť spravujúca portál www.kvalitneseminarky.sk.

 

 


 

2 Obchodné podmienky pre fyzické osoby, neživnostníkov

 

Ak nie je v zmluve výslovne určené inak, jedná sa vždy o zmluvu o dielo, v zmysle príslušných paragrafov zákona č. 40/1964 Zb., Občiansk zákonník, v znení neskorších predpisov.

 

ZMLUVA O DIELO

Prvý oddiel

Všeobecné ustanovenia

 • 631

Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

 • 632

Ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.

 • 633

(1) Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.

(2) Od obsahu zmluvy a povahy diela závisí, či je zhotoviteľ povinný vykonať ho osobne alebo či je oprávnený dať dielo vykonať na svoju zodpovednosť.

 • 634

(1) Ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu.

(2) Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky.

 • 635

(1) Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal.

(2) Ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, je zhotoviteľ na to povinný objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novú cenu.

(3) Objednávateľ je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť; ak bez zbytočného odkladu od zmluvy neodstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi novú cenu, ibaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela.

(4) Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, iba ak mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech.

 • 636

(1) Ak cenu pri uzavretí zmluvy nemožno dojednať pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu; inak nemá právo za zaplatenie rozdielu v cene.

(2) Objednávateľ je oprávnený po oznámení novourčenej ceny od zmluvy odstúpiť; ak od zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

(3) Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za poskytnutú službu novourčenú vyššiu cenu.

 • 637

(1) Ak má objednávateľom dodaný materiál nedostatky, ktoré bránia riadnemu vyhotoveniu diela, zhotoviteľ je povinný na to objednávateľa bez zbytočného odkladu upozorniť. Rovnakú povinnosť má zhotoviteľ aj vtedy, ak objednávateľ žiada, aby bolo dielo vykonané podľa pokynov, ktoré sú nevhodné.

(2) Ak objednávateľ napriek upozorneniu zhotoviteľa trvá na objednávke, zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť.

 • 638

(1) Ak je na vykonanie diela potrebná súčinnosť objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený určiť na to primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže od zmluvy odstúpiť, ak na taký následok upozorní.

(2) To isté platí, ak sa dielo vykonáva u objednávateľa a ten nevykoná potrebné zdravotné a bezpečnostné opatrenia pre osoby vykonávajúce dielo.

 • 639

Ak objednávateľ poskytne riadne a včas potrebnú súčinnosť, zhotoviteľ však v určený čas nepristúpi k vykonaniu diela, patrí mu právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu tým vznikli. Toto právo musí uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia veci; ak z tohto dôvodu odstúpi od zmluvy, musí ho uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od odstúpenia; inak právo zanikne.

 • 640

Ak dielo bolo zmarené náhodou pred časom splnenia, stráca zhotoviteľ nárok na odmenu.

 • 641

(1) Aj keď sa dielo nevykonalo, patrí zhotoviteľovi dojednaná cena, ak bol ochotný dielo vykonať a ak mu v tom zabránili okolnosti na strane objednávateľa. Je však povinný dať si započítať to, čo ušetril nevykonaním diela, čo zarobil inak alebo čo úmyselne zameškal zarobiť.

(2) Ak zhotoviteľa zdržali vo vykonávaní diela okolnosti na strane objednávateľa, patrí mu za to primeraná náhrada.

 • 642

(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.

 • 643

(1) Ak vykonanie diela závisí od osobitných osobných vlastností zhotoviteľa, zrušuje sa zmluva jeho smrťou. Dedičia zhotoviteľa sa môžu domáhať iba zaplatenia upotrebiteľnej hmoty pripravenej na dielo a časti odmeny primeranej upotrebiteľným výsledkom vykonanej práce.

(2) Smrť objednávateľa sama o sebe zmluvu nezrušuje.

Druhý oddiel

Osobitné ustanovenia o zhotovení veci na zákazku

 • 644

Ak ide o zhotovenie veci na zákazku, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vec zhotovil, a povinnosť zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie veci.

 • 645

(1) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil.

(2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonanej zákazky, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil.

 • 646

(1) Záručná doba je 24 mesiacov.

(2) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov; záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby.

(3) Pri zhotovení stavby je záručná doba tri roky. Vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov.

 • 647

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci. Ak objednávateľ prevzal vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

 • 648

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.

(2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.

 • 649

Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.

 • 650

(1) Objednávateľ je povinný prevziať vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť vec zhotovená, a ak bola vec zhotovená neskôr, do jedného mesiaca od jej zhotovenia. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť dohodnutý poplatok za uskladnenie.

(2) Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď bola vec zhotovená, môže zhotoviteľ s vecou voľne nakladať. Pokiaľ sa mu nepodarí vec speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu zhotovenia diela. Objednávateľ má právo na vrátenie ceny za použitý materiál, ktorý dodal na zhotovenie veci. V prípade zhotovenia stavby má zhotoviteľ vždy právo na zaplatenie ceny za zhotovenú stavbu.

 • 651

Ak sa objednávateľovi zhotovuje stavba na objednávku, zodpovedá zhotoviteľ za poškodenie alebo zničenie stavby až do prevzatia zhotovenej stavby, ibaže by ku škode došlo aj inak.

Tretí oddiel

Osobitné ustanovenia o zmluve o oprave a úprave veci

 • 652

(1) Ak ide o opravu alebo úpravu veci, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vykonal opravu alebo úpravu veci; zhotoviteľovi vznikne právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu za opravu alebo úpravu veci.

(2) Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.

 • 653

(1) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

(2) Zhotoviteľ zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť veci, ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil.

 • 654

(1) Záručná doba je tri mesiace, ak nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak; pri stavebných prácach je záručná doba najmenej osemnásť mesiacov.

(2) Ak účelom opravy alebo úpravy je, aby sa vec mohla aj naďalej po dlhší čas užívať, ustanovia osobitné predpisy pre opravu alebo úpravu veci záručnú dobu dlhšiu ako tri mesiace, ak sa nedojednalo inak. Záručná doba presahujúca tri mesiace sa môže týkať i len niektorej súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby.

(3) Vyhlásením v záručnom liste vydanom objednávateľovi môže zhotoviteľ poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí zhotoviteľ podmienky a rozsah tejto záruky.

 • 655

(1) Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.

(2) Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy alebo úpravy a o čase jej trvania.

 • 656

(1) Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie.

(2) Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má zhotoviteľ právo vec predať. Ak zhotoviteľ pozná adresu objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty, je zhotoviteľ povinný o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.

(3) Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí zhotoviteľ objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa.

 

Štvrtý oddiel

Objednávka

Obvyklým spôsobom podľa týchto VOP je uzatvorenie zmluvy je elektronická objednávka, prostredníctvom webovej prezentácie http://www.kvalitneseminarky.sk (ďalej len: „web“), a to prostredníctvom určeného elektronického formulára, ktorý daný web obsahuje.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí (polí formulára). Zhotoviteľ si vyhradzuje právo objednávku pozastaviť, overiť vhodnými prostriedkami správnosť údajov a prípadne objednávku neakceptovať, resp. odmietnuť.

Riadnu objednávku potvrdí zhotoviteľ elektronickou poštou, vrátane uvedenia alebo potvrdenia termínu vyhotovenia diela, celkovej ceny diela, variabilného symbolu pre platbu, prípadne ďalších údajov. V inom prípade nie je objednávka platná.

Zhotovenie diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s riadnou odbornou starostlivosťou tak, aby dielo spĺňalo čo najlepšie parametre objednávky.
U diel v predpokladanom rozsahu do piatich normostrán(1-4strany) (ďalej len: „strana“) textu je po potvrdení objednávky objednávateľ povinný podľa zaslaných pokynov uhradiť cenu diela. Po riadnej úhrade ceny diela je dielo vypracované a po zhotovení (bez ukážky práce) dodané objednávateľovi.
U diel v predpokladanom rozsahu nad päť strán textu (5-19) je po potvrdení objednávky zaslaná ukážka práce v dohodnutom rozsahu, maximálne však 10% celkového predpokladaného počtu strán diela a objednávateľ je povinný podľa zaslaných pokynov uhradiť cenu diela . Po riadnej úhrade celkovej ceny diela je dielo dodané objednávateľovi.

U diel v predpokladanom rozsahu nad 20 strán textu (20 a viac) je po potvrdení objednávky zaslaná ukážka práce v dohodnutom rozsahu, maximálne však 10% celkového predpokladaného počtu strán diela a objednávateľ je povinný podľa zaslaných pokynov uhradiť zálohu na dielo vo výške aspoň 40% z celkovej ceny diela. Po riadnej úhrade zálohy na dielo je objednávateľovi zaslaná 1.čásť práce v dohodnutom rozsahu, maximálne však 50% celkového predpokladaného počtu strán diela. Následne objednávateľ schváli formu (štýl a ďalšie podobné parametre textu) a po schválení zhotoviteľ vypracuje dielo. Po zhotovení diela zašle zhotoviteľ objednávateľovi výzvu (a prípadne presné pokyny) k úhrade doplatku celkovej ceny diela. Po riadnej úhrade celkovej ceny diela (doplatku) je kompletné dielo dodané objednávateľovi.

Dodanie

Miestom dodania diela je sídlo zhotoviteľa. Faktickým spôsobom predania diela je potom zaslanie diela v elektronickej podobe na emailovú adresu, uvedenú v objednávkovom formulári.

Dielo je dodané výhradne v elektronickej podobe, a to vo formáte Microsoft Word (*.DOC) alebo Adobe Acrobat (*.PDF).

Na výslovnú žiadosť objednávateľa môže zhotoviteľ dodať dielo v inom formáte súboru (*.RTF, *.TXT, apod.), v takom prípade však dodávateľ neručí za celistvosť diela najmä v oblasti grafického zobrazenia (stránkovania, zalomenia, apod.) a vnútorného logického prepojenia (číslovanie, odkazy, apod.), z dôvodu konverzných strát.

Objednávateľ je povinný dodržovať termíny splatnosti. V opačnom prípade bude použitá prvá, druhá a tretia upomienka k platbe a následne ďalších prostriedkov.

 

Piaty oddiel

Reklamácia a záruka

Vzhľadom k povahe diela nie je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po dodaní diela objednávateľovi.

Ak objednávateľ nie je z objektívnych dôvodov spokojný s kvalitou alebo rozsahom dodaného diela, je oprávnený dielo reklamovať, a to najneskôr do piatich dní odo dňa, kedy mu bolo dielo riadne dodané.

Objednávateľ je najmä v reklamácii povinný uviesť akým konkrétnym spôsobom je dielo, podľa jeho názoru, nekvalitné, alebo v čom nespĺňa zadanie (objednávku).

Do piatich dní odo dňa riadnej reklamácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi dať vedieť, či reklamáciu uznáva, alebo nie.

V prípade že zhotoviteľ reklamáciu neuzná, je povinný toto svoje rozhodnutie dostatočne zdôvodniť.

Proti neuznaniu reklamácie sa objednávateľ nemôže odvolať a nemá nárok na iný opravný prostriedok.

Ak zhotoviteľ z časti, alebo celkovo reklamáciu uzná, je povinný v náhradnom primeranom termíne prepracovať zadarmo dielo tak, aby pôvodnej objednávke zodpovedalo lepšie.

 

Ceny

Ak objednávateľ nenájde v cenníku na webe príslušný typ diela, ktoré žiada, je možné individuálne zjednať cenu inú.

Šiesty oddiel

Platobné podmienky

Cenu za dielo hradí objednávateľ výhradne bezhotovostnú, prevodom na účet – bankové spojenie: uvedené vyššie.

Objednávateľ je povinný uviesť ako variabilný symbol platby vždy číslo potvrdenej objednávky, ktoré mu bolo zaslané emailom.

Objednávateľ je povinný uhradiť cenu riadne a včas. Pre prípad oneskorenia, zjednáva sa medzi zmluvnými stranami zmluvná pokuta vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý, i keď len začatý deň oneskorenia objednávateľa s úhradou ceny diela (celkovej ceny, zálohy alebo doplatku).

Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania predmetnej čiastky na účet zhotoviteľa.

 

Vyššia moc

Žiadna zmluvná strana nie je zodpovedná za akékoľvek nesplnenie povinnosti, plynúcich zo zmluvy s výnimkou povinnosti zaplatiť úhradu faktúry, ak toto nesplnenie či oneskorenie bolo spôsobené prekážkou, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bránila jej v splnení jej povinnosti, ak sa nedá alebo nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, a ďalej, že v dobe vzniku záväzku túto prekážku nemohla reálne predvídať (ďalej len ”vyššia moc”). Zodpovednosť za splnenie záväzku však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla len v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z ich hospodárskych pomerov.

Za vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy, ak splňujú predpoklady uvedené v predchádzajúcom odseku, považujú najmä: prírodné katastrofy, požiare, zemetrasenia, zosuvy pôdy, povodne, víchrice alebo iné atmosférické poruchy a javy značného rozsahu alebo vojny, povstania, vzbury, občianske nepokoje alebo stávky či rozhodnutia alebo normatívne akty orgánov verejnej moci, regulácie, obmedzenia zákazy alebo iné zásahy štátu, orgánov štátnej správy alebo samosprávy alebo výbuchy či iné poškodenia výrobného alebo distribučného zariadenia.

Zmluvná strana, ktorá porušila, porušuje alebo predpokladá s ohľadom na všetky známe skutočnosti, že poruší svoju povinnosť, vyplývajúcu zo zmluvy, a to v dôsledku vzniknutej udalosti vyššej moci, je povinná bezodkladne informovať o takom porušení alebo udalosti druhú zmluvnú stranu a vyvinúť všetky možné úsilia k odvráteniu takej udalosti alebo ich následkov a k ich odstráneniu.

 

Siedmy oddiel

Záverečné ustanovenia

Všetky údaje, ktoré si strany zadajú v priebehu plnenia zmluvy sú pre obe strany dôverné a nemožno ich tretej osobe dať vedieť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

Objednávateľ je povinný rešpektovať a dodržovať práva príslušné k jednotlivým dielam a ďalej ich nerozširovať.

Zmluvná strana, ktorá poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, alebo z týchto VOP, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorú jej týmto svojím porušením povinnosti spôsobila.

Ak dôjde k porušeniu ktorejkoľvek povinnosti, vyplývajúcej zo zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán a v dôsledku takého porušenia povinnosti vznikne druhej zmluvnej strane alebo obom zmluvným stranám škoda, vyvinú zmluvné strany maximálne úsilie a prostriedky k zmiernemu riešeniu náhrady tejto škody.

Ak vznikne medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k uzatvorenej zmluve, jej aplikácii alebo výklade akýkoľvek spor, vyvinú zmluvné strany maximálne úsilie a prostriedky, aby taký spor bol vyriešený zmierne.

Ak sa nepodarí spor vzniknutý medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou vyriešiť zmierne, bude spor postúpený k riešeniu formou mediácie.

 

Naša spoločnosť spracováva výhradne podklady k seminárnym, záverečným a akademickým prácam, nie práce samotné.

 

Až do uhradenia diela, vzhľadom na jeho povahu, ostáva majetkom spoločnosti a objednávateľ ho nemôže využívať na žiadne účely.

 

Spracovatelia textov spracúvajú výhradne koncepty, ich práva a povinnosti sa teda neriadia znením autorského zákona. Textom disponuje výhradne spoločnosť spravujúca portál www.kvalitneseminarky.sk.