Všeobecné obchodné podmienky

Úvod  >  Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej ako „VOP“) sú platné a účinné od 1.1.2022 v znení neskorších doplnení.

1.  Úvodné ustanovenia

1.1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

1.2. VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, ktoré ich uzavrú prostredníctvom alebo v súvislosti so stránkou www.kvalitneseminarky.sk.

Zhotoviteľ: Prevádzkovatelia portálu kvalitneseminárky.sk

1.3. Ak nie je v zmluve uvedené inak, ide vždy o Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „OZ“).

1.4. Od VOP sa je možné odchýliť výlučne iba písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami.

1.5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP a to aj bez predchádzajúceho upozornenia na zmenu.

1.6. VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia. Sú účinné aj voči objednávateľovi, ktorý si dielo objednal pred dňom účinnosti.

 

2.  Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je vyhotovenia diela – zhotovenie komplexného podkladu na písomnú prácu podľa konkrétnych podmienok zo strany objednávateľa a za dohodnutú cenu, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi vopred.

2.2. Objednávateľ nie je oprávnený dielo zverejniť, reprodukovať alebo poskytnúť tretej osobe. Ak objednávateľ túto povinnosť poruší, nesie právnu zodpovednosť v plnom rozsahu.

2.3. Objednávateľ nie je oprávnený dielo použiť na iné ako výlučne študijné účely.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať ukončené dielo v dohodnutom termíne a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

 

3.  Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky údaje, ktoré sú potrebné na plnenie predmetu zmluvy.

3.2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na vlastné náklady, s riadnou odbornou starostlivosťou, podľa špecifikácií a parametrov diela dohodnutých s objednávateľom v dohodnutom čase.

3.3. Zhotoviteľ podľa § 538 ObZ má právo poveriť zhotovením diela alebo jeho niektorej časti inú fyzickú alebo právnickú osobu. Pri vykonaní diela inou osobou, zhotoviteľ nesie zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

3.4. Zhotoviteľ sa zaručuje odovzdať zhotovené dielo v dohodnutom termíne objednávateľovi.

3.5. Objednávateľ je povinný dielo prevziať.

 

4.  Objednávka

4.1. Za objednávku sa považuje vyplnenie elektronickej objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.kvalitneseminarky.sk za podmienok tam stanovených.

4.2. Objednávateľ je povinný pravdivo a úplne vyplniť objednávkový formulár. Nepravdivú a chybnú objednávku má zhotoviteľ právo odmietnuť.

4.3. Zhotoviteľ si tiež vyhradzuje právo odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodu.

4.4. Zhotoviteľ potvrdenie objednávky potvrdí elektronickou poštou.

4.5. Finálne znenie objednávky potvrdí objednávateľ e-mailovou formou, čím sa objednávka stane záväznou a na tomto základe vystaví zhotoviteľ zálohovú faktúru.

 

5.  Cena diela

5.1. Všetky ceny uvedené v cenníku na internetovej stránke kvalitneseminarky.sk sú informatívne. Konečná cena diela bude určená dohodou zmluvných strán.

5.2. Zhotoviteľ má právo dohodnúť cenu diela s objednávateľom individuálne.

5.3. Zhotoviteľ stanovuje cenu diela podľa druhu, povahy, náročnosti, špecifík, termínu na zhotovenie diela a osobitných požiadaviek zo strany objednávateľa.

 

6.  Odovzdanie diela

6.1. Dielo je objednávateľovi odovzdané zhotoviteľom dňom jeho odoslania elektronickou poštou na v objednávke uvedenú e-mailovú adresu.

6.2. Dielo bude odovzdané vo formáte programu Microsoft Word, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

6.3. Okamihom odovzdania diela, alebo jeho časti, zhotoviteľom prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci.

 

7.  Reklamácia diela a poučenie o odstúpení od zmluvy

7.1. Dielo má chyby, ak zhotovenie diela nezodpovedá podmienkam priamo dohodnutým v zmluve, ak sa to týka rozsahu, odbornosti, presnosti termínov, faktografickosti a úplnosti. Za iné chyby zhotoviteľ nezodpovedá.

7.2. V zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. (c) Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, nakoľko ide o dodanie diela zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a spracovanie diela na mieru.

7.3. Ak objednávateľ nie je z objektívnych dôvodov spokojný s rozsahom alebo kvalitou diela, je oprávnený si uplatniť zodpovednosť za chyby priamo u zhotoviteľa elektronickou formou, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania diela.

7.4. Za odovzdanie diela sa považuje deň, kedy objednávateľ obdrží dielo v elektronickej podobe na svoju e-mailovú adresu.

7.5. Objednávateľ je v reklamácii povinný uviesť, v čom konkrétne spočívajú chyby diela, v čom je podľa jeho názoru dielo nekvalitné, nepresné, neodborné, neúplné alebo v čom nespĺňa podmienky, ktoré boli určené v zmluve.

7.6. Zhotoviteľ sa po obdržaní reklamácie zaväzuje chybu diela bez zbytočného odkladu a v dohodnutej lehote medzi zmluvnými stranami na svoje náklady odstrániť, pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu.

7.7. Ak ide o chybu diela neodstrániteľnú, zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi vrátiť uhradenú cenu diela alebo s ním dohodnúť náhradné plnenie.

7.8. Zhotoviteľ má právo reklamáciu odmietnuť v prípade, ak objednávateľom reklamovaná chyba je neopodstatnená a nepreukázaná.

7.9. Zhotoviteľ je povinný svoje rozhodnutie o neuznaní reklamácie zdôvodniť.

7.10. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych- sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01, Prešov

 

8.  Platobné podmienky

8.1. Objednávateľ uhradí cenu za dielo výhradne bankovým prevodom na č. účtu určené zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ oznámi objednávateľovi mailom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

8.2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za dielo bezodkladne riadne a včas tak, aby zhotoviteľ mal adekvátny čas na plnenie podmienok objednávky.

 

9.  Záverečné ustanovenia

9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osobné údaje objednávateľa nebudú poskytnuté tretej osobe a použijú sa výhradne iba na účely plnenia predmetu zmluvy a pre potreby prevádzkovateľa internetového portálu www.kvalitneseminarky.sk

9.2. Objednávateľ vyplnením objednávkového formulára dáva zároveň súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti zhotoviteľa.

9.3. Osobné údaje objednávateľa sú plne chránené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.4. Objednávateľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať práva jednotlivých diel a ďalej ich nerozširovať.

9.5. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP aj s Vyhlásením a zaväzuje sa ich dodržiavať.

9.6. Zmluvná strana, ktorá poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo z VOP, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu vzniknutú porušením povinnosti.

9.7. Objednávateľ sa zaväzuje nepoužiť dodané podklady alebo ich akúkoľvek časť vo svojej záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci. Klient vyhlasuje, že nepôsobí a zaväzuje sa nepôsobiť ako sprostredkovateľ tretej osoby, ktorá má záujem podklady alebo ich časť použiť vo svojej záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci.

9.8. VOP sa riadia aktuálnymi právnymi predpismi, najmä zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými právnymi predpismi.

 

Neoddeliteľnou súčasťou VOP je aj Vyhlásenie (viď Príloha 1).

 

PRÍLOHA 1

 

Vyhlasujem,

že svojou objednávkou a ani následným konaním neporušujem Zákon č. 137/2022 Z. z. o vysokých školách, a to predovšetkým § 62 b: „Akademického podvodu sa dopustí ten, kto ako študent, účastník rigorózneho konania alebo účastník habilitačného konania predloží záverečnú, rigoróznu alebo habilitačnú prácu, ktorá v dôsledku jeho zavineného konania nie je najmenej z časti výsledkom jeho vlastnej a samostatnej činnosti; tým nie je dotknuté právo študenta, účastníka rigorózneho konania alebo účastníka habilitačného konania využívať informácie, materiály a iné predmety, ktorých pôvod alebo zdroj v príslušnej práci označí.“

 

Takisto vyhlasujem,

že svojím konaním nenavádzam žiadnu právnickú a ani fyzickú osobu na účasť na akademickom podvode a nevystavujem ich riziku, ktoré z toho plynie. Zaväzujem sa, že s objednaným dielom nebudem nakladať tak, aby som prevádzkovateľa portálu vystavil/a podozreniu alebo obvineniu, že:

  1. a) vyhotoví pre iného alebo zabezpečí pre iného vyhotovenie záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce alebo jej časť. (Zákon č. 137/2022 Z. z. o vysokých školách, § 108l, ods. 1, písm. a).