Rigorózna práca na mieru

Študujete a nemáte práve čas napísať rigorózku?

Náš tím s dlhoročnými skúsenosťami Vám pomôže diskrétne a rýchlo s napísaním podkladov pre rigoróznu prácu.

Notebook s rigoróznou prácou
Ikona skúsenosti

7 ročné skúsenosti s písaním podkladov

Ikona dokumenty

10 ročná záruka na dodané podklady

Ikona čas

24 hodín do dodania ukážky práce

Ikona diár

Diskrétny a spoľahlivý prístup spracovateľa

Ikona komunikácia

Komunikujete priamo so spracovateľom

Ikona kalkulačka

Cena za podklady už od 9,99€/strana

4 jednoduché kroky
k podkladom pre rigoróznu prácu od nás

ikona 1

Vyplňte nezáväznú objednávku

Vyplňte rýchlu objednávku nižšie alebo prejdite na detailný objednávkový formulár a odošlite nám dopyt po práci.

ikona 2

Dohodnite si podmienky

Náš administrátor Vás následne kontaktuje s cenovou ponukou a potvrdí Vám, že sme našli najvhodnejšieho autora.

ikona 3

Písanie podkladov

Po dohodnutí podmienok spracovateľ začne pracovať na podkladoch pre Vašu rigoróznu prácu.

ikona 4

Odovzdanie finálnych podkladov

Spracovateľ Vás informuje o dokončení podkladov pre rigoróznu prácu a odovzdá Vám ich. Platba prebieha až ako posledný krok.

Čo je rigorózna práca

Rigorózna práca spoločne s bakalárskou, diplomovou, dizertačnou a habilitačnou prácou spadá do skupiny vedeckokvalifikačných prác, ktoré sú spracovávané a predkladané na obhajobu s cieľom nadobudnutia vysokoškolského vzdelania a akademického titulu.

Rigorózka, ako ju občas familiárne nazývame, je podľa akademickej príručky práca, ktorou má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že má vo svojom odbore/programe, hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný osvojiť si samostatne nové poznatky vedy a praxe.

Rigorózna práca je súčasťou rigoróznej skúšky, a je tiež akýmsi medzistupňom a postgraduálnym stupňom vysokoškolského štúdia. Aj keď je rozsahovo podobná diplomovej práci, mala by byť aspoň čo sa týka nasýtenosti informácií a výskumu na vyššej úrovni. Jej výsledkom by malo byť získanie nových poznatkov v skúmanej problematike.

Obhajobou rigoróznej práce v danom študijnom odbore absolvent preukazuje nadobudnuté komplexnejšie vedomosti ako aj nové informácie vedy a praxe a je tvorivým spôsobom schopný využiť ich v praxi. Úspešným obhájením rigoróznej práce absolvent nadobúda tzv. malý doktorát (a získava titul JUDr., PhDr., RNDr., ThDr., ThLic., PaeDr.).

Téma rigoróznej práce

V rámci výberu tém vám odporúčame, aby ste si prešli smernicu vašej vysokej školy, kde sa dočítate, ako postupovať pri výbere rigoróznej témy. Zväčša ju zverejnia docenti, profesori (teda učitelia s vyšším akademickým vzdelaním), a následne sa téma potvrdzuje predsedom rigorózneho konania a dekanom.

Prejdi na článok: Téma rigoróznej práce

Rozsah rigoróznej práce

Pohybuje sa zväčša v rozmedzí od 70 do 90 normostrán, čo predstavuje 126 000 až 162 000 znakov. Aj túto informáciu si radšej overte v smernici vašej univerzity.

Formálna úprava rigoróznej práce

Okrem počtu strán je pre vás dôležité vedieť aj to, čím by ste sa mali riadiť z hľadiska formy. Ako každú záverečnú prácu, aj túto by ste mali písať v Microsoft Word, používať font písma Times New Roman,veľkosť 12, riadkovanie 1,5.

Prejdi na článok: Formálna úprava rigoróznej práce

Osnova rigoróznej práce

Ako skúsený vysokoškolák, ktorý má za sebou bakalárskua diplomovú prácu, by ste mali vedieť, že dobrá osnova je základom pokojného písania vašej záverečnej práce. Určite ju neobíďte ani v prípade rigoróznej práce. Urobte si zoznam literatúry, internetových a iných informačných zdrojov.

Prejdi na článok: Osnova rigoróznej práce

Napísanie a vypracovanie rigoróznej práce

Vaša prihláška je odovzdaná, téma schválená a osnova vypracovaná. Môžete sa tak dostať práve k tomuto bodu – napísanie a vypracovanie rigoróznej práce. Samozrejme, nikde nenájdete ideálny vzor, či postup, vďaka ktorému by ste sa mali pri písaní riadiť, keďže každému vyhovuje niečo iné.

Prejdi na článok: Napísanie a vypracovanie rigoróznej práce

Štruktúra rigoróznej práce

Keďže máte za sebou záverečné práce bakalárskeho a magisterského stupňa, štruktúra rigoróznej práce je úplne rovnaká, a nič sa na nej nemení. Aj tu sa delí na úvodnú časť, hlavnú textovú časť, prílohy a analytický list. Nezabudnite sa pri písaní predovšetkým úvodnej časti, riadiť smernicou vašej vysokej školy.

Prejdi na článok: Štruktúra rigoróznej práce

Úvod v rigoróznej práci

Spracujete ho na úplný záver, keďže v ňom stručne a výstižne charakterizujete prácu, ciele práce, použité metódy, ale aj to, prečo ste sa rozhodli spracovať konkrétnu tému a prečo je dôležitá.

Prejdi na článok: Úvod v rigoróznej práci

Jadro v rigoróznej práci

Hlavná časť vašej rigoróznej práce, za ktorú budete najviac hodnotený. V každej odbornej a vedeckej práci má tieto hlavné časti:

  • Súčasný stav problematiky doma a v zahraničí
  • Cieľ práce
  • Metodika práce
  • Výsledky práce
  • Diskusia

Prejdi na článok: Jadro v rigoróznej práci

Záver v rigoróznej práci

Píšete ho na konci rigoróznej práce ako úvodnú časť. V stručnosti tu vyjadrujete vaše osobné zhrnutie výsledkov rigoróznej práce, a môžete spomenúť aj návrhy pre prax, či budúcnosť vašej problematiky, a jej uberanie v čase.

Zoznam bibliografických odkazov

Niekedy môže váš zoznam bibliografických odkazov tvoriť aj 5 strán. Čím viac, tým lepšie. Rigorózna práca by mala mať dostatok teoretických podkladov, a všetky by ste ich mali spomenúť práve v tomto zozname. O tom, ako uvádzať knižné, internetové a iné zdroje, sa informujte v smernici vašej školy.

Prílohy

Nepovinná časť rigoróznej práce. Môže obsahovať obrázky, techniky, rôzne iné materiály, ktoré boli podkladom pre vypracovanie práce. Pamätajte však na to, že počet strán v prílohách sa nepočítajú do konečného počtu znakov, či strán.

Obhajoba rigoróznej práce

Vaša práca je odovzdaná, a vy už čakáte len na obhajobu. Tá sa zväčša uskutočňuje spolu s rigoróznou skúškou, a ste o nej informovaný od vášho dekana.

Prejdi na článok: Obhajoba rigoróznej práce

Páči sa Vám tu?